eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy ŁowiczOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 12

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 830-26-30

1.5.8.) Numer faksu: 46 830-26-31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uglowicz.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23889954-b837-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23889954-b837-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083591/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119882

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przebudowę drogi gminnej Nr 105260E Zielkowice - Placencja – Parma polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105260E w miejscowościach Zielkowice, Placencja, Parma na długości 2 550,00 m i obejmującą w szczególności:
- przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
- konserwację rowów przydrożnych,
- montaż przepustów,
- wykonanie kanału technologicznego,
- montaż oznakowania,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- roboty towarzyszące
2.2. Przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia polegającą na wykonaniu jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m oraz 5,00 m oraz chodnika o szerokości 2,00 m na drogach wewnętrznych w miejscowości Jastrzębia i obejmującą w szczególności:
- przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej,
- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
- wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej),
- montaż oznakowania,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- roboty towarzyszące
3. Gwarancja:
3.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert.
43.2. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).
3.3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 Projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45247110-4 - Budowa kanałów

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10834641,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14540397,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10834641,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BET Marcin Głuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 837-170-56-09

7.3.3) Ulica: ul. Gawłowska 179A

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

kanalizacja deszczowa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10834641,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.