eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu SierpeckiegoOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SIERPECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 2A

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242759121

1.5.8.) Numer faksu: 242759100 wew.144

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ra@powiat.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.sierpc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52f756f7-bda8-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f756f7-bda8-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049819/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129569

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11480962,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Powiatu Sierpeckiego, która obejmuje:
1) przebudowę drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ
2) przebudowę drogi powiatowej nr 3719W ( Czumsk Duży) – granica województwa – droga ( Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie g. Szczutowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ
3) przebudowę drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz, - wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ,
4) przebudowę drogi powiatowej nr 3758 W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 13 SWZ
5) przebudowę drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo – wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ
6) przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku od m. Borkowo Kościelne do m. Białe Błoto na terenie gm. Sierpc – w formule ,, zaprojektuj i wybuduj” wg załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego załącznik nr 15 do SWZ - zakres prac projektowych oraz robót budowlanych obejmuje odcinek 0,999 km tj. 0+411 do 1+410
7) przebudowę drogi powiatowej nr 3772 W Sierpc ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc- w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wg załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego załącznik nr 16 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

44132000-4 - Elementy przepustów

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11480962,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11622110,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11480962,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861150

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie prac projektowych - firma Biuro Projektów i Inwestycji ,,PROBUD" s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33 , 09 -200 Sierpc

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11480962,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.