eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.Ogłoszenie z dnia 2021-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 683 54 00

1.5.8.) Numer faksu: 56 683 52 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/494603

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37423db0-fb52-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004477/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147281/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.2710.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zamówienie obejmuje:
1) Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
 przyłącze kanalizacyjne do przepompowni ścieków surowych, osadnika wstępnego, złoża biologicznego, studzienki rozdzielczej, drenażu rozsączającego,
 montaż osadnika wstępnego, reaktora, przepompowni ścieków surowych,
 montaż drenażu rozsączającego,
 wentylacja wysoka,
 zasilanie elektryczne przepompowni ścieków,
2) Przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołowie
a) Roboty na terenie oczyszczalni:
 przebudowa kraty,
 przebudowa osadnika imhoffa, budowa przewodów tłocznych osadów i przewodów wód ociekowych do komory kraty,
 przebudowa przepompowni ścieków i przewodów doprowadzających ścieki na złoża biologiczne,
 przebudowa złóż biologicznych i przewodów doprowadzających ścieki do osadnika wtórnego,
 przebudowa osadnika wtórnego i przewodu do recyrkulacji osadu i ścieków,
 budowa poletek osadowych,
 kompostownik,
 budowa przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku pomocniczego,
 budowa przewodu sprężonego powietrza,
 budynek pomocniczy,
 budowa placu manewrowego, chodników, ogrodzenia i ukształtowanie terenu,
 wewnętrzne instalacje elektryczne,
 sieci energetyczne zewnętrzne i oświetlenie,
 rozruch oczyszczalni i wyposażenie w sprzęt do jej eksploatacji,
b) Roboty poza terenem oczyszczalni
 Nawierzchnia wjazdowa przed bramą wjazdową
3) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo i Sadykierz
 Kanalizacja grawitacyjna, teren Gminy Golub-Dobrzyń
 Kanalizacja ciśnieniowa, teren Gminy Golub-Dobrzyń
 Kanalizacja grawitacyjna, teren Miasta Golubia-Dobrzynia,
 Kanalizacja ciśnieniowa, teren Miasta Golubia-Dobrzynia,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2448000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2658395,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2448000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 910040972

7.3.3) Ulica: Nasiegniewo 62A/2

7.3.4) Miejscowość: Fabianki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2448000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.