eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i PrzysietnicaOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 442 64 88

1.5.8.) Numer faksu: 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32f27691-ca3d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32f27691-ca3d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077715/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w m. Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156631

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD–ZAM.261.17.2023.WZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5030235,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 (etap I) – budowa mostu w km 8+376 drogi powiatowej nr 1533 K wraz z rozbudową drogi na dojazdach w miejscowości Przysietnica obejmująca w szczególności następujące roboty:
a. Roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórka istniejącego mostu),
b. Budowa mostu tymczasowego (objazdowego),
c. Budowa nowego mostu w km 8+376 drogi powiatowej na potoku Przysietnickim,
d. Rozbudowa drogi powiatowej na dojazdach do mostu,
e. Przebudowa zjazdów,
f. Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej,
g. Przebudowa istniejących sieci (teletechnicznej, elektroenergetycznej, sanitarnej oraz wodociągowej),
h. Budowa kanału technologicznego,
i. Roboty towarzyszące i wykończeniowe.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
2.1 Dokumentacja projektowa,
2.2 Przedmiar robót (stanowiący materiał poglądowy – pomocniczy do wyceny oferty),
2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 2714616,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 (etap II) – modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K w km 0+820 – 1+840 w miejscowości Stary Sącz i Moszczenica obejmująca zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:
a. Wymiana nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
b. Odtworzenie istniejących chodników oraz budowa nowych odcinków chodnika wraz z odwodnieniem,
c. Oznakowanie poziome i pionowe,
d. Budowa 2 przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
2.1. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 2315619,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4096758,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6557933,72 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4425229,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6736225,12 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.