eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgliniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Węgliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-940

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wegliniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-683e6f38-e325-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021264/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wegliniec.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej wegliniec@wegliniec.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania naminiPortalu.8.Jeżeli przepisy prawa wymagają by dokumenty przekazywane zamawiającemu, były opatrzone podpisem, wówczas dopuszcza się ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy bądź inne uprawnione/upoważnione osoby.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 41 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 41 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Otwarcie i prowadzenie 9 rachunków bieżących i 81 rachunków pomocniczych ,
2.2. realizację poleceń przelewu – przelewy ELIXIR ZUS, ELIXIR,
2.3. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
2.4. dokonywanie wypłat gotówkowych,
2.5. uruchamianie w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym,
2.6. przyjmowanie środków na lokaty :
a) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta budżetu Gminy i wskazanych jednostek organizacyjnych na lokaty overnight i weekendowe, bez względu na wysokość środków, na koniec dnia – ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja; bez opłat i prowizji;
b) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach na warunkach negocjowanych (z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonów); bez opłat i prowizji;
c) możliwość dostarczenia zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator online, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku e-mail z załączonym wyliczeniem itp.; bez opłat i prowizji,
2.7. zapewnienie możliwości funkcjonowania rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej, bez opłat i prowizji. Zamawiający nie będzie obciążany prowizją za przewalutowanie wpłat dokonywanych przez kontrahentów rachunków prowadzonych w innych walutach.
2.8. zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, np.: kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem, udostępnienie i akceptacja usług w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. System powinien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniać ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych
2.9. dostarczanie wraz z wyciągami bankowymi dowodów źródłowych, wynikających z operacji uznaniowych na rachunku bankowym. Zapewnienie możliwości drukowania wyciągów bankowych, bez opłat i prowizji.
2.10. w ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków,
b) akceptacji transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów,
c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;
d) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego miedzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy
e) informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone prze bank)
f) telefoniczna obsługę typu help desk.
2.11. zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podatkowe dane , takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności
2.12. „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Węgliniec zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegających na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji
2.13. udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat i prowizji
2.14. zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nich upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez prowizji i opłat
2.15. wprowadzenie i zapewnienie usługi rachunki masowe, systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, która umożliwi automatyczna identyfikacje masowych płatności i pozwala na:
a) uzyskanie szybkiego dostępu do pełnej informacji o dokonywanych wpłatach na rachunek klienta,
b) automatyzacje księgowania wpłat w systemie ewidencji należności konta.
2.16. obsługa kasowa Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec obejmująca następujące czynności:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inkasentów na poczet podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec,
b) przyjmowanie wpłat z tytułu opłat za dowody osobiste oraz wszelkich innych wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta, prowadzone w banku obsługującym,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych według dyspozycji zamawiającego na standardowych dokumentach bankowych – czeki,
d) zapewnienie możliwości wnoszenia opłat bankowych kartą płatniczą, bez opłat i prowizji.
2.17. obsługa kasowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu obejmująca następujące czynności:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu dochodów należnych MGOPS oraz wszelkich innych na rachunki bankowe MGOPS, prowadzone w banku obsługującym,
b) dokonywanie wypłat zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami związanymi z realizacją świadczeń przez MGOPS, na podstawie list wypłat zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dyspozycji pieniężnych w trybie i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do ogólnych warunków umowy rachunku bankowego – przewidywana częstotliwość pięć razy w miesiącu – szacunkowa liczba wypłat ok. 140 szt.
c) dokonywanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych – liczba wypłat ok. 2 szt. – częstotliwość – 3 razy w roku,
d) zapewnienie możliwości wnoszenia opłat bankowych karta płatniczą, bez opłat i prowizji.
2.18. obsługa kasowa Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu obejmująca następujące czynności:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu dochodów należnych ZUK oraz wszelkich innych na rachunki bankowe ZUK, prowadzone w banku obsługującym,
b) zapewnienie możliwości wnoszenia opłat bankowych karta płatniczą, bez opłat i prowizji.
2.19. Za czynności wymienione w punkcie 2.16, 2.17 i 2.18 bank nie pobiera opłat od osób dokonujących wpłat lub otrzymujących wypłaty.
2.20. Wykonawca nie pobiera opłat, prowizji bankowych od niezaangażowanego kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
2.21. Odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym pobierane będą według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie średniej stawki WIBOR jednomiesięczny w dniu podpisania umowy kredytowej powiększonej o marżę banku.
2.22. Obsługa bankowa obejmuje otwieranie, prowadzenie i likwidację rachunków, o których mowa w pkt. 2.1. oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2.23. Świadczenie usług wymienionych w punkcie 2.16, 2.17 i 2.18 będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego w dotychczasowym pomieszczeniu kasowym w godz. od 8.00 do 13.30. Pomieszczenie zostanie wydzierżawione dla Wykonawcy wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Węglińcu (na 2022 r. stawka czynszu wynosi – 12,00 zł/m2 + 23% VAT miesięcznie). Powierzchnia pomieszczenia wynosi 20 m2. Opłaty za korzystanie z mediów (tj. woda, c.o. energia elektryczna, wywóz nieczystości) w formie ryczałtu wynosić będzie 50% stawki czynszu. Stawka może ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne
2.24. Punkt kasowy znajdujący się w siedzibie Zamawiającego obsługuje przede wszystkim jednostki zamawiającego. W punkcie kasowym bank może świadczyć usługi bankowe dla innych podmiotów i osób, jednakże w odrębnym okienku kasowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego
2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: MARŻA BANKU W PUNKTACH PROCENTOWYCH SKŁADAJĄCA SIĘ NA OPROCENTOWANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH W SKALI ROKU

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OPROCENTOWANIE LOKAT TYPU OVERNIGHT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
7. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
7.1. Zamiast:
7.1.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 pkt 3.1 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp]
7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis §3 ust 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.
7.3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Przepisy §3 ust 2 i 3 rozp. o którym mowa w art 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. zamawiający zażąda zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określonej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:(Szczegółowe informacje, zawarto w Rozdziale 15 SWZ.)Inne wymagane oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ);5) oświadczenie składane z przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum, spółka cywilna itp.) zgodnie z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 15 ust. 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawiera zał nr 4 projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.