eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - "Ziemia Łódzka 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego – „Ziemia Łódzka 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472077534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Snycerska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-302

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@rcpslodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rcpslodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rcpslodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego – „Ziemia Łódzka 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22717959-c889-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031856/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.48 Usługi drukowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146533

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 322472,62 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9259,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego – „Ziemia Łódzka 2023”.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 4 do niniejszej SWZ.
Kod CPV:
22462000-6 – materiały reklamowe
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne
79800000-2 – usługi drukowania i powiązane
79822000-2 – usługi składu
79822500-7 – usługi projektów graficznych
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6143,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10632,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6143,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AW MARKETING Agnieszka Wolna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 727-119-17-19

7.3.3) Ulica: Ul. Krokusowa 3

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-101

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6143,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia do 7 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania wszystkich projektów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.