eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › Przebudowa dróg gminnych , przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz RewolucjonistówOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych , przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Będzin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 20

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 267 92 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych , przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91680db7-c72b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026199/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148622

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4878048,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych 300003S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów. Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie: przebudowy ulic w celu zgłoszenia do właściwego organu rozpoczęcia robót budowlanych,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych, o wymiarach 180x120 opracowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Tablicę wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Należy wykonać wraz z konstrukcją wolno stojącą umieszczoną w gruncie i trwale zamontować w momencie rozpoczęcia robót budowlanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablica powinna być wykonana z materiałów o minimalnej żywotności 5 lat, odporna na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji (5 sztuk),
- wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.