eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie czynności dotyczących ochrony patentowej wchodzących w zakres działalności rzeczników patentowychOgłoszenie z dnia 2021-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie czynności dotyczących ochrony patentowej wchodzących w zakres działalności rzeczników patentowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 00 778; 91 48 00 779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie czynności dotyczących ochrony patentowej wchodzących w zakres działalności rzeczników patentowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de96832d-1d39-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pum.edu.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na
Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; 2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie brana pod uwagę; 3) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) W celu złożenia oferty wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/35/US/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie czynności dotyczących ochrony patentowej wchodzących w zakres działalności rzeczników patentowych – własność intelektualna z zakresu genetyki i patomorfologii.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługi doradztwa i obsługi prawnej w zakresie patentów i praw autorskich polegające na wykonaniu czynności unormowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.2021.944 t.j.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79121000-8 - Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich

79130000-4 - Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

79132000-8 - Usługi uwierzytelniania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) badanie czystości patentowej – maksymalnie do 6 badań;
b) badanie zdolności patentowej – maksymalnie do 6 badań.
2) Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za wykonane usługi w ramach opcji, do maksymalnej kwoty zaoferowanej w ofercie.
3) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zostanie uruchomione, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje potrzeba rozszerzenia zakresu usługi podstawowej, w szczególności z powodu konieczności weryfikacji szans na uzyskanie ochrony własności intelektualnej oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.
4) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w Ofercie.
5) Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
6) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
7) Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty na zamówienie opcjonalne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustawy Pzp, do wysokości 50% kwoty zamówienia podstawowego, polegająca na powtórzeniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu lub ilości usług określonych w formularzu cenowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+Sz i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skład zespołu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie czynności dotyczących ochrony patentowej wchodzących w zakres działalności rzeczników patentowych – własność intelektualna z pozostałych dziedzin nauki.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługi doradztwa i obsługi prawnej w zakresie patentów i praw autorskich polegające na wykonaniu czynności unormowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.2021.944 t.j.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79121000-8 - Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich

79130000-4 - Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

79132000-8 - Usługi uwierzytelniania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) badanie czystości patentowej – maksymalnie do 6 badań;
b) badanie zdolności patentowej – maksymalnie do 6 badań.
2) Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za wykonane usługi w ramach opcji, do maksymalnej kwoty zaoferowanej w ofercie.
3) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zostanie uruchomione, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje potrzeba rozszerzenia zakresu usługi podstawowej, w szczególności z powodu konieczności weryfikacji szans na uzyskanie ochrony własności intelektualnej oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.
4) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w Ofercie.
5) Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
6) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
7) Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty na zamówienie opcjonalne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustawy Pzp, do wysokości 50% kwoty zamówienia podstawowego, polegająca na powtórzeniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu lub ilości usług określonych w formularzu cenowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+Sz i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skład zespołu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie:
a) dokonał co najmniej 10 (dziesięciu) zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP wraz z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej, w tym:
• co najmniej 2 (dwóch) zgłoszeń wynalazków z dziedziny biotechnologii/biologii/chemii/medycyny/farmacji;
oraz
• co najmniej 1 (jedno) zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego z dziedziny biotechnologii/biologii/chemii/medycyny/farmacji;
oraz
b) dokonał co najmniej 2 (dwóch) międzynarodowych zgłoszeń w trybie PCT, w tym:
• co najmniej 1 (jedno) zgłoszenia wynalazków z dziedziny biotechnologii/biologii/chemii/medycyny/farmacji;
oraz
c) oraz dokonał co najmniej 2 (dwóch) zgłoszeń w trybie EPO, w tym:
• co najmniej 1 (jednego) europejskiego zgłoszenia patentowych EPO wynalazków z dziedziny biotechnologii/biologii/chemii/medycyny/farmacji.

d) Jako wynalazek lub wzór użytkowy lub przemysłowy z dziedziny biotechnologii, biologii, chemii, medycyny lub farmacji należy rozumieć wynalazek lub wzór sklasyfikowany w co najmniej jednej spośród następujących klas: A23D i/lub A23L i/lub A61 i/lub C01 i/lub C07 i/lub C08 i/lub C12 i/lub G01 i/lub G02 i/lub G11 i/lub H02G
- Powyższy warunek dotyczy zarówno na część 1 i części 2 zamówienia.
- W przypadku składania oferty na dwie części - Zamawiający dopuszcza, aby - Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - posłużył się tym samym doświadczeniem dla części 1 i 2, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.
- W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi uprawnienia rzecznika patentowego, które skieruje do realizacji zamówienia, jak poniżej:

w zakresie część 1 i części 2:
a) co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda posiada:
• aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu polskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP
• oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego;
oraz
b) co najmniej 1 (jedną) osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu europejskiego rzecznika patentowego;
c) Zamawiający dopuszcza, możliwość aby jedna wykazana osoba posiadała łącznie uprawniania polskiego i europejskiego rzecznika patentowego, pod warunkiem, że liczba wykazanych osób w zespole będzie wynosiła minimum dwie osoby. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi osobami zarówno w części 1 i części 2 zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) Przez uprawnienia rzecznika patentowego Zamawiający rozumie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.2021.944 t.j.) lub wcześniej obowiązującymi przepisami;
2) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 220).
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług (zgłoszeń) wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami Wykaz usług, o którym mowa powyżej dotyczy usług (zgłoszeń), w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, w których uczestniczył lub uczestniczy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji, w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
Oświadczenia wykonawców o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy pzp (grupa kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - oświadczenie składa każdy z wykonawców ;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
(w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
(dok. w pkt 1 lit c) i pkt 2 -tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby)
4. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie.
1) Przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji lub przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami są: referencje, inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub wykonywane, oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku ofert wspólnych wykaz i dowody składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług (zgłoszeń) wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami Wykaz usług, o którym mowa powyżej dotyczy usług (zgłoszeń), w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, w których uczestniczył lub uczestniczy.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty (wypełniony, w tym odpowiednio dla części, na którą wykonawca składa ofertę) według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) Formularz cenowy dla części 1 i Formularz cenowy dla części 1 części 2 (wypełniony odpowiednio dla części, na którą wykonawca składa ofertę) według wzorów udostępnionych przez zamawiającego;
3) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale VIII, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w następującym zakresie, okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmiany umowy wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania umowy – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę;
2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.
3) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówień podobnych mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania zamówień podobnych
4) zmiana osób wskazanych § 2 ust. 3 pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała co najmniej takie kwalifikacje, jakie Zamawiający wymagał na etapie postępowania w SWZ.
2. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania poszczególnych prac może nastąpić w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
3. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
4. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany dopuszczające zmianę wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 pkt 4) lit b) oraz art. 439 ust. 1 pzp.
Z uwagi na limit znaków w formularzu ogłoszenia, wszystkie przewidywane zmiany umowy zawiera wzór umowy (załącznik do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Okres realizacji umowy wynosi 36 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy. Termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy zostanie ustalony się na dzień nie wcześniej niż 03.01.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.