eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Modernizacja dużej woliery dla ptaków na terenie Starego Zoo"Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja dużej woliery dla ptaków na terenie Starego Zoo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632100057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaprala Wojtka 3

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-063

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoo.poznan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/190

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dużej woliery dla ptaków na terenie Starego Zoo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00171897-ff67-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001118/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja dużej woliery dla ptakow na terenie Starego ZOO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151911/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ST/271/6/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja dużej woliery dla ptaków na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań. Adres inwestycji to ul. Zwierzyniecka 19, 61-101 Poznań, działka nr ewid. 86/6, arkusz mapy 13, obręb Jeżyce (0021)

Zakres zamówienia obejmuje modernizację następujących obiektów na terenie Starego ZOO:
· dużej woliery kopulastej dla ptaków
· elewacji od strony dużej woliery budynku położonego pomiędzy wolierą dużą i małą
· małej woliery dla ptaków.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do Specyfikacji.


2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

3. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę: roboty budowlane w zakresie roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, montaż konstrukcji metalowych, betonowanie konstrukcji, pokrywanie podłóg i ścian, malowanie, roboty malarskie, roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

5. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań, to jest robót budowlanych wymagających uprawnień konserwatorskich oraz uprawnień budowlanych do pracy na obiektach zabytkowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Wykonanie prac w związku z praca na obiektach objętych ochroną konserwatorską wymaga posiadania odpowiednich uprawnień oraz doświadczenia, zaś całość robót budowlanych stanowi jednolite założenie architektoniczne, co przy podziale na części prowadziłoby do znaczących trudności natury technicznej i organizacyjnej.
Wobec szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej progi unijne, może być ono zrealizowane nawet przez mikro/małego/średniego przedsiębiorcę. Mając na uwadze, że ustawa Prawo przedsiębiorców za mikro/małego/średniego przedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10/50/250 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 000 000/10 000 000/50 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000/10 000 000/43 000 000 euro, zamawiający uznał, że skala zamówienia umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet mikro/małym/średnim przedsiębiorcom również w przypadku nie przewidzenia udzielenia zamówienia w częściach. W związku z czym podział zamówienia na części nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział. Zgodnie z uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z koniecznością odrzucenia oferty Wykonawcy Bud-Wid Dawid Umiński, wszystkie oferty w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.