eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1Ogłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221635204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-339

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumemigracji.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polska1.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef9f6853-1d30-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003129/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni, przy ul. Polskiej 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9ce6610-2031-40d2-89b3-0bd02e9a7b72

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych – z wyłączeniem etapu składania ofert – za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w niniejszej specyfikacji adres e-mail: zamowienia@muzeumemigracji.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. Identyfikator postępowania: e9ce6610-2031-40d2-89b3-0bd02e9a7b72 oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajdują się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postępowań”, w szczegółach niniejszego postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowanie/e9ce6610-2031-40d2-89b3-0bd02e9a7b72 5. W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES,
2) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wewnętrznego w formacie XAdES,
3) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.
6. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf. 7. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
8. Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osόb przebywających na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni oraz mienia składającego się z budynku Muzeum Emigracji w Gdyni, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, w tym ekspozycji sal wystawienniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przedsięwzięć (imprez) o charakterze masowym odbywających się na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni na podstawie zleceń jednostkowych oraz zapewnienia ochrony przez patrol interwencyjny w okresie od 30.11.2021 r. godz. 12.00 do 30.11.2022 r. godz. 12.00.– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, dalej „OPZ”

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) zamówienie na podobne usługi, zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, może być udzielone Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego, podstawowego zamówienia; 2)zakres przedmiotowy podobnych usług, jakie będą mogły zostać powtórzone w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jest tożsamy z zakresem niniejszego zamówienia, określonym w OPZ ; 3)ewentualne udzielenie podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nastąpić może wyłącznie na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy – tj. załącznikach nr 1 oraz 11 do SWZ, przy uwzględnieniu innych postanowień ogólnej części niniejszej SWZ odnoszących się, bezpośrednio i pośrednio, do warunków realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, takich jak warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonywania kluczowego zadania zamówienia, a także z zachowaniem innych niż cena parametrów oferty Wykonawcy mających wpływ na jej wybór w niniejszym postępowaniu – co oznacza w szczególności, że Wykonawca w celu udzielenia mu zamówienia na powtórzenie podobnych usług będzie musiał spełnić takie same, ale ustalone w sposób proporcjonalny do wielkości oraz okresu wykonywania udzielanego zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazać brak podstaw wykluczenia, jak określone w niniejszej SWZ, a parametry świadczenia usług nie będą mogły być gorsze, niż wskazane w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu; 4)całkowita wartość powtórzonych podobnych usług nie będzie mogła stanowić więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia, chyba, że wystąpią obiektywne okoliczności mające wpływ na tę wartość (np. w szczególności w sytuacji ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę); 5)umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będzie mogła być zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie krótszy niż 3 m-ce.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zyska najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach określonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią Rozdziału 15.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Dowódcy Zmiany w obiektach instytucji kultury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 [słownie: milion] złotych;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej, każda o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto i każda wykonywana przez okres co najmniej 12-tu miesięcy. W przypadku usług wykonywanych – wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie może być niższa niż 500.000 zł brutto i okres jej wykonywania nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wartość usług oraz okresy realizacji nie podlegają sumowaniu.
Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4. (czterema) pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, sprawnymi fizycznie i psychicznie, posiadającymi co najmniej średnie wykształcenie, biegle posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, z minimum 2-letnim doświadczeniem kwalifikowanego pracownika ochrony w budynku użyteczności publicznej,
- dysponuje przez okres realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwoma) pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, sprawnymi fizycznie i psychicznie, posiadającymi co najmniej wykształcenie średnie, biegle posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym z minimum 4-letnim doświadczeniem zawodowym w ochronie mienia i osób, w tym 2-letnim doświadczeniem w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert na pełnieniu funkcji Dowódcy Zmiany w zakresie nadzoru i koordynacji pracowników ochrony w obiekcie użyteczności publicznej będącym instytucją kultury (np. muzea, teatry, filharmonie, opery).
Budynek użyteczności publicznej jest to budynek użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć, w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ dotyczącym podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 SWZ, sporządzone np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp o aktualności informacji zawartych w złożonych uprzednio oświadczeniach, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 4 SWZ, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania – w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej owych podmiotów, także sporządzone np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć, w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia:
1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określonego
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a SWZ.
2. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
3. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – np. według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, np. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w postaci numeru NIP, REGON, KRS lub innego właściwego dla danego rejestru identyfikatora, przy czym w przypadku innego, niż KRS albo CEiDG, właściwego rejestru koniecznym jest podanie o jaki rejestr chodzi oraz podanie jego adresu internetowego.
5.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wykonawcy. Dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczy to także wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani są jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 1 pkt. 2 lit. a) lub lit. b) powyżej, winien samodzielnie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast warunki opisane
w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret drugi i trzeci mogą być spełnione łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w odniesieniu do warunku doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, usługi ochrony osób
i mienia (z wyjątkiem usług świadczonych przez patrol interwencyjny) oraz usługi zapewnienia nadzoru i koordynacji pracowników ochrony – będą musiały być wykonane przez tych Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego doświadczenia (opisanego w treści ust. 1 pkt. 2 lit. c tiret pierwszy i drugi niniejszego Rozdziału), zaś usługi polegające na zapewnienia nadzoru i koordynacji pracowników ochrony będą musiały być wykonane przez tych Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego dysponowania osobami pełniącymi funkcję Dowódcy Zmiany (opisanego w treści ust. 1 pkt. 2 lit. c tiret trzeci niniejszego Rozdziału). Z uwagi na to, że wykonywanie wszelkich usług ochrony i mienia wymaga posiadania uprawnień, będących przedmiotem warunku opisanego w ust. 1 pkt. 2 lit. a niniejszego Rozdziału, każdy z Wykonawców wykazujących spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. c tiret pierwszy, tiret drugi oraz tiret trzeci, musi jednocześnie wykazać spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt. 2 lit. a niniejszego Rozdziału.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w przypadkach:
1) zmiana nazwy na skutek połączenia, wniesienia przedsiębiorstwa, zmiany nazwy lub zmiana siedziby firmy;
2) z zachowaniem warunków opisanych w paragrafie 11 ust.9 zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany rachunku dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa;
3) zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, niezawinionej przez niego;
4) zmiany ceny w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu umowy o wartość zmienionego w ten sposób podatku VAT i wyłącznie w odniesieniu do prawidłowo zrealizowanej części zobowiązania umownego od momentu wprowadzenia zmiany przepisów;
5) zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6) zmiany ceny w wyniku zmiany zgromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 3)-5) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i wyłącznie w odniesieniu do prawidłowo zrealizowanej części zobowiązania umownego od momentu wprowadzenia zmiany przepisów;
7) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
8) zmiana osób wyznaczonych do realizacji niniejszej umowy w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku:
a) śmierci,
b) rozwiązania stosunku pracy,
c) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
d) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością wykonywania czynności przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Polsce, w szczególności, ale nie wyłącznie - w związku z epidemią COVID-19, w sposób uniemożliwiający bezpieczne funkcjonowanie Zamawiającego, w szczególności jeżeli będzie to związane z obowiązkami, ograniczeniami lub zaleceniami odpowiednich władz, organów, służb, inspekcji, straży lub innych podmiotów, Zamawiający uprawniony jest do czasowego ograniczenia zakresu wykonywanego przedmiotu umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego w formie pisemnej Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9ce6610-2031-40d2-89b3-0bd02e9a7b72

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.