eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa systemu ekspozycyjnego dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A z przeznaczeniem do Sali wystaw zmiennych.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu ekspozycyjnego dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A z przeznaczeniem do Sali wystaw zmiennych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001258462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefitów

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-045

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mufo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mufo.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu ekspozycyjnego dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A z przeznaczeniem do Sali wystaw zmiennych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8be4eb4-1d30-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004646/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wykonanie systemu ścianek na potrzeby wystaw czasowych w MuFo Rakowicka 22A.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, RPMP.11.04.00-12-0102/18.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=317&mmi=13279

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.260.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu ekspozycyjnego dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A z przeznaczeniem do Sali wystaw zmiennych. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany wedle wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej (zał. 1 do OPZ) wraz z transportem, montażem, wykończeniem oraz systemem do magazynowania modułów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: Etap I: dostawę elementów niezbędnych do realizacji wystawy czasowej „Tu zaszła zmiana” w pomieszczeniu 0.8 wraz z wszelkimi elementami wyposażenia systemu, montażem zgodnie ze wskazanym układem, pracami wykończeniowymi i malowaniem modułów na wskazane kolory, bez szpachlowania szczelin między modułami. Etap II: dostawę pozostałych elementów do siedziby Zamawiającego wraz z elementami wyposażenia, zagruntowanych i pomalowanych bazowym kolorem RAL 9001, umieszczenie w magazynie (pomieszczenie 0.19) na dedykowanej konstrukcji. Budynek jest zlokalizowany na dz. nr 219/19 – pow. 2 940 m2, 219/6 – pow. 3 520,00 m2., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, pod numerem rejestru A-107/M.
Budynek pełni funkcję głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie. Zakończone w nim zostały prace budowlane polegające na adaptacji zabytkowego budynku Zbrojowni dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie.
Przedmiot zamówienia, został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112310-4 - Ścianki działowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na istotne elementy konstrukcji ścian

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, spełniające następujące wymagania:
Jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu zabudowy ekspozycyjnej lub meblowej składającej się z systemów wielkogabarytowych o wartości min. 50.000,00 PLN, wraz z załączeniem dowodów określających czy zamówienie zostało wykonane należycie.
Uwaga:
pod pojęciem:
„systemy wielkogabarytowe” zamawiający rozumie moduły o jednym wymiarze co najmniej 2 metrowym wraz z systemem połączeń,
"zamówienie" zamawiający rozumie umowę.
oraz
4.2. dysponuje prasą hydrauliczną o wymiarach płaszczyzny roboczej dłuższego boku co najmniej 3 m

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.4.Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zmówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przy-należności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2A do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Oświadczenie Wykonawca stanowi wzór załącznik nr 2B do SWZ.
4. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie z rozdziałem VIII pkt 4 SWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 2C do SWZ. Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
5.Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia, wzór wykazu stanowi załącznik 2D do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ. Informacje w przedmiotowym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu.
3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu wykonawcy;
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy).
5. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 14:00 w dniu 5.10.2021r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku PeKao S. A 93 1240 4650 1111 0010 7078 0715;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8. Zapisy art. 98 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż możliwe jest dokonanie wizji lokalnej dnia 29.09.2021 r. o godz.: 12:00, w Krakowie, ul. Rakowicka 22A. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@mufo.krakow.pl do dnia 28.09.2021 r. do godz. 14:00.

Źródło finansowania: zamówienie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, projekt pod nazwą: Adaptacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
etap I: do 30 dni, nie później niż do dnia 18 listopada 2021 r., licząc od daty podpisania niniejszej umowy;
etap II: do 17 grudnia 2021 r., licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.