eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych:Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowejOgłoszenie z dnia 2022-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych:Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 33037474200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-531

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych:Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e3174f-e252-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102287/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Studia podyplomowe: „Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej" - finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/cossg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cossg
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz w cyt. rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cossg/elearning
5) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
8) Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
10) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
11) Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;
2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, będą przetwarzane w następujących celach:
1) związanych z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
UWAGA:
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sprawa nr 05/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 700000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn.: „Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”.
W studiach uczestniczyć będzie max.40 funkcjonariuszy Straży Granicznej, z których Wykonawca utworzy dwie odrębne grupy szkoleniowe o zbliżonej liczbie osób. W ramach studiów Wykonawca będzie prowadził ćwiczenia/warsztaty odrębnie dla każdej z dwóch grup, natomiast zajęcia teoretyczne (wykłady) dla obu grup jednocześnie. Słuchaczami są osoby, które realizują na co dzień czynności w pionie operacyjno-śledczym, legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) i posiadają dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej.
Studia realizowane będą od stycznia do lipca w roku 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i
wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów.
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny określono w dziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość programu studiów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiada uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.);
Uwaga!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców i zrealizuje on usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) Wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną do należytego przeprowadzenia zajęć w dziedzinie prawa karnego, wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, tj. osobami, które posiadają tytuł zawodowy co najmniej magistra prawa lub zajmują się zawodowo praktyczną realizacją zadań związanych z tematyką studiów, tj. stosują w praktyce zawodowej akty prawne regulujące realizację czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej
oraz
Wykonawca min. 1/3 jednostek dydaktycznych przewidzianych programem studiów przeprowadzi przy udziale pracowników naukowych realizujących na co dzień zajęcia w zakresie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej
oraz
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną do należytego przeprowadzenia zajęć w odniesieniu do realizacji symulacji procesu sądowego związanego z przestępczością zorganizowaną, tj. zespołem składający się z ekspertów-trenerów i minimum jednego sędziego.
Uwaga!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać go łącznie i zrealizują usługi w zakresie, w jakim spełniają powyższy warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia podmiotowych
środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia podmiotowych
środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci programu studiów.
Program studiów Wykonawca składa w celu potwierdzenia zgodności oferty z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

UWAGA!:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument Wykonawcy składają wspólnie.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający odrzuci jego ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy, które należy złożyć składając ofertę:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
Uwaga!
Należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny dokument.

2) dokument potwierdzający reprezentowanie Wykonawcy;
Uwaga!
Należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
Uwaga!
Należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

4) odpowiednie pełnomocnictwa:
a) gdy reprezentowanie Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;

5) podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;

Uwaga!
Należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.

Uwaga!
Należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy;
2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług;
4) w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej;
5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,
b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;
6) konieczności zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 8 ust. 1, programu studiów, planu studiów lub terminów zjazdów szkoleniowych w § 8 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie będą zagrażały prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i będą zgodne z ustawą Pzp (w szczególności w zakresie zmiany programu studiów);
7) konieczności zmiany osób wskazanych w planie studiów, o ile Wykonawca zapewni w jej miejsce nową osobę i wykaże, że jej kwalifikacje lub doświadczenie wymagane do prawidłowej realizacji umowy są co najmniej równe posiadanym przez osobę podlegającą zmianie.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis propozycji i uzasadnienie zmiany;
2) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy;
3) ocenę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy. Zmiana umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, może zostać dokonana w sytuacji, gdy na termin(y) realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cossg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności zakresie realizacji przedmiotu umowy tj. osób wykonujących obsługę administracyjną studiów jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.