eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: maria.krys@put.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40c50427-1d08-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00080089/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie robót budowlanych PAKIETY: Pakiet I-dźwig osobowy, Pakiet II- dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.put.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: //login.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i„Formularza do komunikacji”
wynosi150MB.2)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacjiprzekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal,znajdującego się podadresem:(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz
Warunkachkorzystania z elektronicznejplatformy usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące
się pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.put.poznan.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osóbfizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takichdanychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)
Wykonawca oświadcza, żezostałpoinformowany o tym, iż:1) Administratorem danych osobowych jest
Politechnika Poznańska zsiedzibąPl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl,
telefon: 616653639,2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra
Otomańskiego,którynadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice
Poznańskiej. ZIODmożna kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
iod@put.poznan.pl.,3) Daneosobowebędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO,
w celu: a)dysponowaniadanymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb
złożeniaoferty lubnegocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia,
koordynacji przezosobyfizyczne wskazane do kontaktów roboczych,b) wypełnienie obowiązków,
prawnych ciążącychOgłoszenie nr 2021/BZP 00040880/01 z dnia 2021-04-272021-04-27 Biuletyn
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - UsługinaOgłoszenie nr 2021/BZP 00025941/01 z dnia 2021-03-
312021-03-31 Biuletyn ZamówieńPublicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym napodstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługiadministratorze, w szczególności
wynikających z przepisówrachunkowo-podatkowych; zobowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z
obowiązującymi przepisamiprawa,c) wykonanie zadaniarealizowanego w interesie publicznym,
polegającego w szczególności naprowadzeniu działalnościnaukowej,świadczeniu usług badawczych
oraz transferu wiedzy i technologiido gospodarki,d) w celuustalenia,dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami z tytułurealizacji umowy,stanowiących prawnie uzasadniony interes
administratora,4) Źródłem danychosobowych może byćosoba, której dane dotyczą, ale również Strona
umowy. Przetwarzane będąnastępujące kategoriedanych: dane osobowe reprezentantów,
pracowników/współpracowników –wskazane w treści umowylub inne dane kontaktowe niezbędne do jej
realizacji, koordynacji irozliczenia, w szczególności: imię inazwisko, email służbowy, nr telefonu,
stopień/tytuł naukowy,funkcja/stanowisko i miejsce pracy.5)Odbiorcami danych mogą być:a) organy
publiczne i urzędypaństwowe lub inne podmioty upoważnionena podstawie przepisów prawa lub
wykonujące zadaniarealizowane w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy
publicznej,b) inne podmioty,które na podstawie stosownych umówpodpisanych z Politechniką
Poznańską przetwarzają daneosobowe dla których administratorem jestPolitechnika Poznańska, w
szczególności podmiotyświadczące dla Administratora obsługęinformatyczną,6)Administrator będzie
przechowywał daneosobowe przez okres niezbędny doudokumentowania czynności z udziałem osób,
których danedotyczą, w związku z podjęciem działańprzed zawarcie mumowy i jej wykonywania, przez
okreswynikający z przepisów rachunkowo podatkowych.W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia
lubobrony przed roszczeniami z tytułurealizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia
ewentualnychroszczeń. Dokumentacja będziepodlegała archiwizacji,zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,7)W związku z przetwarzaniemdanych osobowych,osobom, których dane dotyczą,
przysługują (nazasadach określonych w RODO)następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści
swoich danychosobowych, sprzeciwu, prawo ichsprostowania,usunięcia, przenoszenia oraz
ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do złożenia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RD/ZP/86/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie Podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie będzie wymagane na wezwanie Zamawiającego.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie będzie wymagane na wezwanie Zamawiającego.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują dokumenty potwierdzające, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Deklaracje zgodności właściwości użytkowych, karty katalogowe lub inne dokumenty, (np. wydruki ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzające spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania aparatury równoważnej Wykonawca musi udostępnić szczegółową specyfikację techniczną urządzenia umożliwiające weryfikację zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi. Opisy techniczne przedmiotu zamówienia Wykonawca musi złożyć w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Deklaracje zgodności właściwości użytkowych, karty katalogowe lub inne dokumenty, (np. wydruki ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzające spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania aparatury równoważnej Wykonawca musi udostępnić szczegółową specyfikację techniczną urządzenia umożliwiające weryfikację zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi. Opisy techniczne przedmiotu zamówienia Wykonawca musi złożyć w języku polskim.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający, nie dłużej jednak niż o 5 tygodni.
2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami powstała ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Zamawiającego;
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania przedmiotu umowy gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy oraz nie grożących spowodowaniem większych strat niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu przedmiotu umowy w sposób pierwotnie nią opisany.
Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii wykonywania przedmiotu umowy w sytuacjach innych niż określone w ust. 1 pkt 2, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację przedmiotu umowy.
5) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
6) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.
7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie co najmniej części przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy o wartości maksymalnie 10% przedmiotu umowy.
W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym cześć Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.