eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł do Urzędu Miasta PoznaniaOgłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł do Urzędu Miasta Poznania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 878 52 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł do Urzędu Miasta Poznania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f5417fb-1c5a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001366/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Fotele obrotowe, krzesła, fotele gościnne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.36.2021.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa foteli obrotowych w asortymencie określonym w „Formularzu cenowym dla części I”, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy dla części I.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi Załącznik nr 2 do umowy dla części I.
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, zgodnie z planowanym harmonogramem zamówień, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Wykonawca udzieli na dostarczone fotele obrotowe gwarancji na okres 60 miesięcy.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39111100-4 - Siedziska obrotowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa krzeseł w asortymencie określonym w „Formularzu cenowym dla części II”, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy dla części II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi Załącznik nr 2 do umowy dla części II.
Wykonawca udzieli na dostarczone krzesła gwarancji na okres 60 miesięcy.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dla części I:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- jedną dostawę foteli obrotowych i/lub krzeseł o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

i/lub

- jedną dostawę z montażem foteli obrotowych i/lub krzeseł o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

b) dla części II:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- jedną dostawę foteli obrotowych i/lub krzeseł o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

i/lub

- jedną dostawę z montażem foteli obrotowych i/lub krzeseł o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część, powinien wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu osobno dla każdej z części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymóg określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (dla części I i II), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
Część I:
a) Dla oferowanego fotela pracowniczego obrotowego - pozytywna opinia właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z normą PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Żądany dokument musi być wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Przedmiotowy dokument powinien być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakich foteli jest dedykowany (nazwa widniejąca na dokumencie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).
b) Dla oferowanych foteli obrotowych, o których mowa w Załączniku nr 2 do umowy (tj. 1. gabinetowy fotel obrotowy z zagłówkiem, 2. Fotel obrotowy) – karty katalogowe lub foldery lub wydruki z oficjalnej strony internetowej producenta oferowanych foteli obrotowych wraz z podaniem adresu stronu internetowej.
Część II:
c) Dla oferowanych krzeseł, o których mowa w Załączniku nr 2 do umowy (tj. 1. krzesło konferencyjne na płozach z podłokietnikami, 2. krzesło konferencyjne na płozach bez podłokietników, 3. krzesło gościnne tapicerowane, 4. krzesło gościnne) – karty katalogowe lub foldery lub wydruki z oficjalnej strony internetowej producenta oferowanych krzeseł wraz z podaniem adresu stronu internetowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymóg określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (dla części I i II), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
Część I:
a) Dla oferowanego fotela pracowniczego obrotowego - pozytywna opinia właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z normą PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Żądany dokument musi być wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Przedmiotowy dokument powinien być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakich foteli jest dedykowany (nazwa widniejąca na dokumencie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).
b) Dla oferowanych foteli obrotowych, o których mowa w Załączniku nr 2 do umowy (tj. 1. gabinetowy fotel obrotowy z zagłówkiem, 2. Fotel obrotowy) – karty katalogowe lub foldery lub wydruki z oficjalnej strony internetowej producenta oferowanych foteli obrotowych wraz z podaniem adresu stronu internetowej.
Część II:
c) Dla oferowanych krzeseł, o których mowa w Załączniku nr 2 do umowy (tj. 1. krzesło konferencyjne na płozach z podłokietnikami, 2. krzesło konferencyjne na płozach bez podłokietników, 3. krzesło gościnne tapicerowane, 4. krzesło gościnne) – karty katalogowe lub foldery lub wydruki z oficjalnej strony internetowej producenta oferowanych krzeseł wraz z podaniem adresu stronu internetowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1 do umowy dla części I, jeżeli dotyczy;
3) Formularz cenowy – załącznik nr 1 do umowy dla części II, jeżeli dotyczy;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III.7.1) a) SWZ dla części I, jeżeli dotyczy;
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III.7.1) b) SWZ dla części I, jeżeli dotyczy;
6) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III.7.1) c) SWZ dla części II, jeżeli dotyczy;
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ, jeżeli dotyczy;
8) Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 4 do SWZ, jeżeli dotyczy;
9) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
10) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy;
11) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.