eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa mleka, produktów mlecznych i jaj do żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu Nr postępowania: ZP-35/WZŻ/2021Ogłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mleka, produktów mlecznych i jaj do żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu
Nr postępowania: ZP-35/WZŻ/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 0717186246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mleka, produktów mlecznych i jaj do żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu
Nr postępowania: ZP-35/WZŻ/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5de04248-1c67-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005404/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa mleka , produktów mlecznych i jaj do Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze strony internetowej prowadzonego postępowania (Platformy przetargowej) opisane zostały w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ.
Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, firma Logintrade S.A., ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 do 16.00.

Zgodnie z Sekcją XIV SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej:
https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452),
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale w sekcji VIII ust. 1.1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej wskazanej w ust. 1.
4.Za datę wpływu wymienionych dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na Platformie Przetargowej.
5.Informacje o wymaganiach technicznych dotyczących platformy przetargowej określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://wzz-wroc.logintrade.net
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
7.Przedłużenieterminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust 6.
8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania - https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści niniejszej SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Sekcją XXVI SWZ - RODO

1.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, nr kontaktowy 71 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków dostępny jest pod adresem e-mail: renata.karpinska@wzz.wroc.pl, nr kontaktowy 71 718 62 53
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-35/WZŻ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy mlek, produktów mlecznych i jaj do żłobka nr 16 przy ulicy Sygnałowej 23 we Wrocławiu (52-130)
na podstawie zamówień cząstkowych składanych drogą mailową przez Zamawiającego, w asortymencie zgodnym z załącznikiem nr 1A do SWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz asortymentowo - cenowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między poszczególnymi pozycjami w formularzu asortymentowo-cenowym do wysokości łącznej wartości brutto zamienianych pozycji.
Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – mleko, produkty mleczne i jaja”, stanowiącym załącznik do SWZ oraz zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym transportem, na swój koszt i wniesie do pomieszczeń wskazanych przez intendenta w żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu.
5. Środek transportu musi być przystosowany do przewozu środków spożywczych posiadający wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną.
6. Dostawa będzie następowała zgodnie z ofertą (zał. nr 1 do umowy ) i formularzem asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do umowy).
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia świeży, pierwszego gatunku.
8. Dostawa następować będzie w dniach pracy żłobka od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych wyznaczonych w WZŻ w częstotliwości zgodnie ze złożoną ofertą.
9. Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy stanowią jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Sekcją XXI SWZ.
10. Dostawa będzie następowała partiami, na podstawie mailowych zamówień Zamawiającego wysłanych na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę towaru.
12. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór dostarczonego przedmiotu umowy poprzez podpisanie dokumentu WZ (lub faktury VAT).
13. Wspólny słownik zamówień (CPV):
03142500-3 Jaja
15500000-3 Produkty mleczarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-15 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Sekcją XXI SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Sekcją IX SWZ – Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII tabeli 1 pkt. 1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.3 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Oprócz dokumentów określonych powyżej w Ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawca składa:


Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 1A do SWZ Formularz asortymentowo cenowy (osobny plik)
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy
niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.