eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach.Ogłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-138

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 43 12 312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mo.pacuszka@igichp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igichp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://igichp.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c482388-c6ee-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141667

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.26.31.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1: Przyrządy do endoskopii:/1.Balony do poszerzania zwężeń przełykowych, szt. 150;/2. Wielorazowe urządzenie do inflacji balonów przełykowych, szt. 2;/3. Strzykawki 60 cc z manometrem, szt. 150.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.5.5.) Wartość części: 144612,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2: Zestawy do nakłucia opłucnej:/ 1.Zestaw do toracentezy/paracentezy, szt. 1 000;/2. Zestaw do toracentezy/paracentezy, szt. 200.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.5.5.) Wartość części: 21228,48 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 3: Strzykawki do gazometrii: Strzykawki do gazometrii, do podajnika automatycznego, szt. 12 000.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141310-6 - Strzykawki

4.5.5.) Wartość części: 38880,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 4: Przedłużacze do pomp infuzyjnych, przedłużenia do drenów: Przedłużacze do pomp infuzyjnych;/1. szt. 12 000;/2. szt. 1 000;/3. szt. 8 000;/4. szt. 4 000.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33194200-8 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji

4.5.5.) Wartość części: 19710,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 5: Akcesoria do drenażu klatki piersiowej: Jednorazowy sterylny dren:/1. szt. 400;/2. szt. 150;/Jednorazowy sterylny zbiornik: /3. szt. 100;/4. szt. 500;/5. szt. 10;/6. Jednorazowa sterylna zatyczka, szt. 300;/Jednorazowy filtr:/7. szt. 600;/8. szt. 50;/9. szt. 100;/10. szt. 50;/11. szt. 50;/12. szt. 50.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 74403,68 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137322,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137322,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137322,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012401907

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 22

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-133

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137322,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21228,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21228,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21228,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Beryl Med Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017397116

7.3.3) Ulica: Łopuszańska 36 bud. 14C

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-220

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21228,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie Nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust 1 ustawy Pzp, ponieważ w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13629,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19666,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13629,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 273295877

7.3.3) Ulica: Zabrze

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13629,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74403,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74403,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74403,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medela Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142449885

7.3.3) Ulica: Wybrzeże Gdyńskie 6D

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-531

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74403,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.