eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranowo › Przebudowa dróg wewnętrznych: w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. DąbrowaOgłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych: w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Baranowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 7613776

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 7613793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@baranowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3b001de-cfb9-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych: w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3b001de-cfb9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046658/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa dróg wewnętrznych: w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160527

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FED.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 438863,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- konstrukcja jezdni bitumicznej
- zjazdy bitumiczne
- pobocza z kruszywa łamanego
- odcinek przejściowy
- oznakowanie pionowe

Uwaga!
Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia.
Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.