eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastarnia › Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastarnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Portowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Jastarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: referatrozwoju@jastarnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1930792e-cfc4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032079/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu skweru przystani jachtowej w Jastarni, obejmujące:
• zagospodarowanie i wyposażenie miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów, w tym budowa wiaty;
• przebudowę chodników dla pieszych i rowerzystów, nawierzchnia utwardzona;
• budowę z desek kompozytowych odcinka promenady pieszej oraz nawierzchni miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów;
• budowę schodów zejściowych z promenady na plażę;
• urządzenie terenów zielonych, aranżacja trawników, nowe nasadzenia drzew oraz żywopłotów ozdobnych;
• wykonanie elementów małej architektury: tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci;
• wykonanie postumentu na potrzeby ekspozycji historycznej (stanowisko artyleryjskie); - uwaga: ten element nie podlega dofinansowaniu ze środków RPO WP 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 i 11 do SWZ.
Uwaga: wskazana w dokumentacji projektowej tablica T 2 „informacyjno – promocyjna”oraz wskazany na rysunkach A2.01, A2.02 projektu architektoniczno – budowlanego do przebudowy odcinek promenady o nawierzchni z desek zostały już wykonane i nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, Gdańsk, oraz na podstawie pozwolenia na budowę nr WIII.
7840.1.41.2022DT 119/2022/DT z dnia z dnia 05.08.2022 r. wydanego przez Wojewodę Pomorskiego.
Kolorystyka i detale architektoniczne należy wykonać zgodnie z:
- Wytycznymi do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R9, Gdańsk 2019 r. Wytyczne dostępne są na stronie https://dt.pomorskie.eu/wpcontent/
uploads/2021/11/Wytyczne-infrastruktury-rowerowej-PTR-09-2019_.pdf
- Wytycznymi Rowerowymi – projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim, Gdańsk 2020, rozdział 4.5 Miejsca odpoczynku i infrastruktura towarzysząca. Wytyczne dostępne są na stronie https://dt.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/Pomorskie-Wytyczne-Rowerowe-Projektowaniei-
utrzymywanie-turystycznych-tras-rowerowych-w-wojewodztwie-pomorskim-ISBN.pdf .
Ścianę boczną wiaty opatrzeć należy rysunkiem ryby – flądry zgodnie ze wskazanymi wyżej wytycznymi.
Dla projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

- unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.
- odrzucenie oferty nr 1 na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,
Uzasadnienie unieważnienia postępowania
Wnioskuje się o unieważnienie postepowania na podstawie:
- art. 255 ust. 3 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Uzasadnienie odrzucenia oferty
Na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp– Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 KAMBRUK INVEST Sp. z o.o., Domatowo, ul. Jana Drzeżdżona 1, 84-106 Leśniewo. Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Nie udzielenie wyjaśnień odpowiadających treści wezwania Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta odrzucona:
- na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, który stanowi:
„Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.