eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piastów › Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymiOgłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Piastów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowość: Piastów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-820

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@piastow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ead17c51-cf94-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ead17c51-cf94-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00188923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034459/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prace porządkowo - ogrodnicze na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159169

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części I jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych w parkach: zespół parkowy przy ul. 11 Listopada, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, Zieleniec przy ul. Warszawskiej, Park przy ul. St. Kostki, ul. Bohaterów Wolności – teren przy Willi Millera. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części II jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych przy pomnikach i terenach zielonych wokół pomników: Część II A: skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” przy skrzyżowaniu ul. J. Dąbrowskiego i ul. Wojska Polskiego, miejsce pamięci na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności; Część II B: Plac Słoneczny, Plac Zgody, park przy ul. J. Sowińskiego, zieleniec przy SP nr 3 – Al. Tysiąclecia, ul. E. Orzeszkowej /Harcerska. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części III jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych – pasy drogowe: ul. E. Orzeszkowej, ul. H. Sienkiewicza, ul. Harcerska/ul. Kosińskiego, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul Sowińskiego, Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, Rejon wiaduktu im. Gen. Okulickiego, ul. Warszawska odc. Wschodni. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części IV jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych – place zabaw i siłownie plenerowe: ul. Popiełuszki, ul. Wysockiego, ul. Warszawska, ul. Dworcowa, ul. 11 Listopada. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 177819,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 181522,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 177819,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTATTO Michał Grelus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1181952672

7.3.3) Ulica: ul. żeromskiego 27

7.3.4) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 177819,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124388,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155869,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124388,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGAdendron Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342215611

7.3.3) Ulica: ul. Rybna 26

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124388,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69579,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69579,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTATTO Michał Grelus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1181952672

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 27

7.3.4) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69579,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.