eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi na potrzeby projektu "Monitoring Mobilny" w Straży Granicznej - część AOgłoszenie z dnia 2021-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013008431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 100

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-514

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44d868c3-1792-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00188852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011284/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi transmisji danych wraz z dostawą kart SIM dla projektu MM i SOdC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kgsg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP (zwanej dalej Platformą lub System) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kgsg
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
- System operacyjny Windows 7 i późniejsze;
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), przy czym zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Główny Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, Aleja Niepodległości 100,
b) inspektorem ochrony ww. danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji, tel. 225004035, adres e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl,
c) ww. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
f) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO  prawo dostępu do własnych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO  prawo do sprostowania własnych danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/BF/BŁiI/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A, na 475 kartach SIM do obsługi urządzeń monitoringu mobilnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w nw. kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy miesięczny pakiet transmisji danych w kraju

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VIII SWZ oraz spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie działalności telekomunikacyjnej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021, poz. 576 tekst jednolity) tj. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi (muszą) spełniać ten (ci) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który (którzy) będą realizować część zamówienia wymagającą posiadania ww. uprawnień.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia wymagającej posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021, poz. 576 tekst jednolity), tj. wymagających posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
b) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII SWZ:
a) wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:

1.1. formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
1.2. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

1.3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

1.4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli:
 w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestracyjnych,
 Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Pełnomocnictwo musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
 w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowna do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykoanwcy odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru,
 wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

1.5 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117ust. 4 ustawy Pzp)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne) wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zastosowanie mają przepisy określone w art. 58-59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w sytuacji:
1) zmian wysokości podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych przez ustawodawcę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego;
3) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego;
4) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego;
5) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy; w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas, jaki oddziaływanie siły wyższej wpłynęło na realizację przedmiotu Umowy;
6) wystąpienia okoliczności wywołanych epidemią COVID-19, które uniemożliwią Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy i w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas, w którym występowanie tych okoliczności wpływało na realizację przedmiotu Umowy lub dokonania innych zmian dopuszczonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.);
7) gdy możliwe będzie dostarczenie przedmiotu Umowy uwzględniającego rozwój techniczny lub technologiczny; w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastąpienia przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów wynikających z OPZ;
8) przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej; w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas trwania procedury odwoławczej.
2. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.