eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników
na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Wojewódzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umsieradz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników
na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d5ffae-c7dc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026549/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.05.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181187,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi oraz bez obcinania uszkodzonych krawędzi wraz z ponumerowaniem wyremontowanych odcinków,
b) roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) skropienie ubytku emulsją asfaltową,
d) regulację wysokościową studzienek dla kratek ściekowych,
e) regulację pionową studzienek kanalizacyjnych,
f) regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych,
g) remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu,
h) remont cząstkowy krawężników,
i) remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt betonowych,
j) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z granitu,
k) remont cząstkowy obrukowania z otoczaków,
l) remont cząstkowy – przełożenie ścieków z elementów betonowych,
m) remonty odwodnienia liniowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Jedyna oferta złożona w prowadzonym postępowaniu została odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.