eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wyznaczenie granic pasa technicznego w terenie wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncieOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyznaczenie granic pasa technicznego w terenie wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914403446

1.5.8.) Numer faksu: 914403441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ums.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyznaczenie granic pasa technicznego w terenie wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35b353b6-c4b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wyznaczenie granic pasa technicznego wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142577

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PO-II.2610.4.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 158950,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie granic pasa technicznego w terenie zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczenia ich granic (Dz.U.2021.871) dla terenu powiatu sławieńskiego w podziale na gminy:

Gmina Postomino obręby: Jarosławiec, Królewice, Wicko Morskie, Rusinowo – długość granicy pasa technicznego ok. 19,20 km, liczba pkt. granicznych ok. 297, punkty graniczne odszukane/wznowione w ramach prac geodezyjnych wykonanych w latach 2021/2022 (podziały leśne) – ok. 90 % wraz z regulacją stanu faktycznego na gruncie – podziałami nieruchomości (3 działki):
- działka nr 249/2 obręb Wicko Morskie, gmina Postomino, powierzchnia 26,5528 ha
- działka nr 251/4 obręb Wicko Morskie, gmina Postomino, powierzchnia 21,2101 ha
- działka nr 255/13 obręb Jarosławiec, gmina Postomino, powierzchnia 0,8024 ha
na podstawie art. 94 i art. 95 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899.t.j), zgodnie z zał. koncepcją podziału oraz postanowieniem Wójta Gminy Postomino.

Gmina Darłowo obręby: Wicie, Kopań, Bobolin, Dąbki, Żukowo Morskie – długość granicy pasa technicznego ok. 26,30 km (ok. 11,00 km granica pasa technicznego biegnie linią brzegu jezior Kopań i Bukowo), liczba pkt. granicznych ok. 611 (ok. 370 pkt. na linii brzegu jezior), punkty graniczne odszukane/wznowione w ramach prac geodezyjnych wykonanych w latach 2021/2022 (podziały leśne) – ok. 90 %.

Miasto Darłowo obręby: 1, 2, 3 – długość granicy pasa technicznego ok. 4,40 km, liczba pkt. granicznych ok. 127, punkty graniczne odszukane/wznowione w ramach prac geodezyjnych wykonanych w latach 2021/2022 (podziały leśne) – ok. 95 %.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119310,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEO-NEO ROBERT WOŹNIAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6691952082

7.3.4) Miejscowość: Konikowo

7.3.5) Kod pocztowy: 76-024

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119310,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.