eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22/ 57 09 432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, kursów, szkoleń i konferencji organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-393a4db1-c71b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145439

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-75/23/KT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa cateringowa na potrzeby realizacji kursów dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 12804,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa cateringowa na potrzeby spotkań Rady Naukowej;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 17073,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa cateringowa na potrzeby szkoleń Zakładu Profilaktyki Nowotworów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 27032,52 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa cateringowa na potrzeby konferencji

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11700,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 wyżej cyt. ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Do części nr 1 wpłynęły trzy oferty:
1) Bracia Pietrzak spółka jawna, ul. Paderewskiego 17, 05-220 Zielonka z cena brutto: 26.705,00 zł
2) WARS S.A., ul. Chłopickiego 53, 04 – 275 Warszawa z ceną brutto: 28.175,00 zł
3) Hagiel sp. z o.o., Ul. Bohaterów Warszawy 26, 02-495 Warszawa – oferta odrzucona

Na sfinansowanie zamówienia w części 1 Zamawiający przeznaczył kwotę 13.475,00 zł brutto. Obecna sytuacja finansowa Zamawiającego oraz wysokość środków, jakimi dysponuje na realizację przedmiotowego zamówienia nie pozwalają na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. Powyższe wyczerpało przesłanki art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i skutkowało unieważnieniem postępowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 wyżej cyt. ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Do części nr 2 wpłynęły trzy oferty:
1) Bracia Pietrzak spółka jawna, ul. Paderewskiego 17, 05-220 Zielonka z cena brutto: 26.700,00 zł
2) WARS S.A., ul. Chłopickiego 53, 04 – 275 Warszawa z ceną brutto: 26.100,00 zł
3) Hagiel sp. z o.o., Ul. Bohaterów Warszawy 26, 02-495 Warszawa – oferta odrzucona

Na sfinansowanie zamówienia w części 2 Zamawiający przeznaczył kwotę 21.000,00 zł brutto. Obecna sytuacja finansowa Zamawiającego oraz wysokość środków, jakimi dysponuje na realizację przedmiotowego zamówienia nie pozwalają na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. Powyższe wyczerpało przesłanki art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i skutkowało unieważnieniem postępowania

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3 wyżej cyt. ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części nr 3 została złożona jedna oferta, tj.
WARS S.A. ul. Chłopickiego 53, 04 – 275 Warszawa o wartości brutto 104.500,00 zł, zaś kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 33.250,00 zł brutto. Obecna sytuacja finansowa Zamawiającego oraz wysokość środków, jakimi dysponuje na realizację przedmiotowego zamówienia nie pozwalają na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny złożonej oferty. Powyższe wyczerpało przesłanki art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i skutkowało unieważnieniem postępowania.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bracia Pietrzak spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1251606551

7.3.3) Ulica: ul. Paderewskiego 17,

7.3.4) Miejscowość: Zielonka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-220

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.