eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skórzec › Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap IOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skórzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 3

1.5.2.) Miejscowość: Skórzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-114

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 3081130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaskorzec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba80eb78-ca32-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba80eb78-ca32-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150139

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 114029,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w ramach następujących zadań:
1) Zadanie nr 1:
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi i szafki SON w miejscowości Wólka Kobyla- obręb stacji transformatorowej „Wólka Kobyla 1” nr [0880].
Inwestycja obejmuje:
- budowę stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego na żerdziach typu E – 8 szt.
- montaż nowej szafki SON
- montaż przewodu typu AsXSn 2x25 mm2
- budowę linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2
- montaż opraw oświetleniowych typu LED
- wykonanie uziemienia słupa krańcowego projektowanej linii.
2) Zadanie nr 2
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi zasilanego SON ze stacji transformatorowej „Dąbrówka-Niwka 1” w miejscowości Dąbrówka –Niwka. Odcinek od słupa nr 2 do słupa nr 9.
Inwestycja obejmuje:
- budowę stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego Typu ŻN i typu E- 7 szt.
- montaż przewodu typu AsXSn 2x25 mm2
-- budowę linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2
- montaż opraw oświetleniowych typu LED
- wykonanie uziemienia słupa krańcowego projektowanej linii
- wymianę wyłącznika w szafie SON
3) Zadanie nr 3
Dowieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego i montaż opraw oświetleniowych własności UG Skórzec na istniejących słupach własności PGE Dystrybucja S.A w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy I, ul. Klonowa w obrębie stacji transformatorowej „Stara Dąbrówka 1” nr [06-1715].
Inwestycja obejmuje:
- montaż przewodu typu AsXSn 2x25 mm2
- montaż opraw oświetleniowych typu LED- 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126284,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126284,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8211351350

7.3.3) Ulica: Skórzecka 2

7.3.4) Miejscowość: Dąbrówka-Ług

7.3.5) Kod pocztowy: 08-114

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126284,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.