eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Remont dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnychOgłoszenie z dnia 2022-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a6a73a7-b5d9-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046928/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00113470/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych
i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Zadanie 1 obejmujące remont dróg w miejscowościach Chruśle, Witusza, Zamiary, Niedzieliska, Chruśle – Tydówka, Zamiary – Chruśle o łącznej długości 14 893,00 m,
2.2. Zadanie 2 obejmujące remont dróg w miejscowościach Stępów, Wola Stępowska, Teresew, Sokołów Teresew, Natolin, Czerniew, Sokołów Kolonia, Lasocin, Wiśniewo, Osiny, Jadzień, Brodne Towarzystwo-Wiśniewo, Józefów o łącznej długości 16 607,00 m.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SWZ:
Załącznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót, Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa
4. Gwarancja:
4.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60
miesięcy (termin maksymalny) licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót.
4.2. Długość okresu udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót oraz sporządzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do
ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjno-powykonawczą również w wersji elektronicznej w formacie dxf. w
dwóch egzemplarzach w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8761487,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11540006,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8761487,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BET Marcin Głuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371705609

7.3.3) Ulica: Gawłowska 179A

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8761487,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.