eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Moszczanicy.Ogłoszenie z dnia 2021-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Moszczanicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Moszczanicy

1.3.) Oddział zamawiającego: OSP Żywiec-Moszczanica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072352728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 42 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: straz.moszczanica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zywiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zywiec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Moszczanicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fe79655-ee00-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126942/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPM.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Moszczanicy.
Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ (Opis techniczny Zamawiającego dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żywiec-Moszczanica). Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 814998,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 814998,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 814998,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472099801

7.3.3) Ulica: Bestwińska 105A

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-346

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 814998,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 95 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.