eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw DzieckaOgłoszenie z dnia 2021-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 583 66 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27284de1-1620-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010657/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAP /BRPD/SkrytkaESP (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji i formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Adres strony prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAP /BRPD/SkrytkaESP (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji i formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortaluokreślone w instrukcji oraz regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu i instrukcji. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer referencyjny postępowania - znak postępowania BRPD/ZP/4/2021 lub numer ogłoszenia (BZP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): BRPD przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w post.o udzielenie zamówienia publicznego,a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG RP, KRK),w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mają charakter danych osobowych.Administratorem danych osobowych jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa. Kontakt z Administratorem listownie lub osobiście pod adresem siedziby,za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@brpd.gov.pl.Administrator wyznaczył IOD, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.Administrator w ramach postępowania przetwarza dane osobowe:1)w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu,braku podstaw do wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów Zamawiającego dot.wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert.Podstawą prawną przetwarzania danych jest uPzp,2)w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy. Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.Odbiorcami danych osobowych będą:1)osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie wynikających z art.18 i art.74 uPzp, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania;2)organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;3)podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art.28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT,Pzp,obsług korespondencji.Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu i wynika z uPzp.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych;żądania sprostowania swoich danych osobowych;żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Osoba fizyczna,której dane są przetwarzane nie ma prawa:do usunięcia danych osobowych,w zw. z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO;do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany pkt. 1 lit.d powyżej,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. cd. w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 1)żądania sprostowania swoich danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 2)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem dla maksymalnie 75 użytkowników do zarządzania i monitorowania wydruku i druku podążającego oraz zapewnienie w okresie najmu kompleksowej obsługi serwisowej i wsparcia technicznego, w tym sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje najem w okresie umowy urządzeń oraz oprogramowania, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia urządzeń, czytników lub oprogramowania na własność przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy– Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30232110-8 - Drukarki laserowe

31712113-5 - Karty zawierające obwody scalone

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W okresie najmu Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, to jest wynajęcie dodatkowych dwóch urządzeń wielofunkcyjnych – 1 urządzenia typu II oraz 1 urządzenia typu III. Urządzenia uruchomione w ramach opcji muszą zostać objęte oferowanym oprogramowaniem do kontroli i monitorowania druku i druku podążającego. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego dostarczy, zamontuje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego wymagane w ramach opcji urządzenie danego typu w terminie 14 dni od dnia zlecenia. Wykonawca zapewni urządzenie zgodne danego typu zgodnie z ofertą Wykonawcy dla danego typu urządzeń. Zamawiający skorzysta z opcji w razie zaistnienia potrzeby, o realizacji prawa opcji Wykonawca zostanie poinformowany zleceniem przesłanym na adres wskazany w umowie. Wartość opcji oszacowano dla 20 miesięcy (wartość opłaty za najem oraz szacowane ilości wydruków dla każdego urządzenia w tym okresie). Wartość opcji ujęta w formularzu ofertowym. Wykorzystanie opcji nie wymaga aneksowania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XVIII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w kryterium cena (C) i Wiek urządzeń (W). Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Opis kryteriów oceny ofert zawarty w rozdz. XVIII SWZ.Opis kryterium Wiek urządzeń:na podstawie wskazanego w formularzu ofertowym wieku oferowanych urządzeń:za zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych Zamawiający przyzna – 20 punktów, za zaoferowanie urządzeń używanych nie starszych niż 12 miesięcy Zamawiający przyzna – 10 punktów, za zaoferowanie urządzeń używanych starszych niż 12 miesięcy– 0 punktów. Urządzenia nie mogą być zgodnie z OPZ starsze niż 24 miesiące w terminie składania ofert. Oferta w zakresie wieku urządzeń dotyczy wszystkich urządzeń objętych dostawą (w przypadku sprzętu w różnym wieku przyjęte do oceny będzie najstarsze urządzenie). Jako urządzenia fabrycznie nowe należy rozumieć urządzenia, które nigdy nie były używane. Jako urządzenia używane nie starsze niż 12 miesięcy należy rozumieć urządzenia, których okres użytkowania, liczony od dnia pierwszego wydruku na urządzeniu, nie przekracza 12 miesięcy na dzień składania ofert. Jako urządzenia używane starsze niż 12 miesięcy należy rozumieć urządzenia, których okres użytkowania, liczony od dnia pierwszego wydruku na urządzeniu, przekracza 12 miesięcy na dzień składania ofert (z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać 24 miesięcy, zgodnie z OPZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek urządzeń

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1)Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 umowy najmu/dzierżawy/leasingu urządzeń wielofunkcyjnych i/lub drukarek, z których każda obejmowała dostawę co najmniej 6 urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem i druku podążającego oraz trwającą co najmniej 12 miesięcy kompleksową obsługę serwisową i wsparcie techniczne, w tym dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń. Przez jedną umowę należy rozumieć najem/ dzierżawę/ leasing świadczony na rzecz jednego podmiotu (przez jeden podmiot Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku usług świadczonych na rzecz kilku różnych podmiotów. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej dostawy, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy. 2) Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, która posiada certyfikat producenta oferowanych urządzeń drukujących i certyfikat producenta oferowanego oprogramowania druku podążającego albo posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i świadczeniu usług wsparcia oferowanego oprogramowania kontroli wydruku i druku podążającego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:a) W celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt.1 SWZ - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Zamawiający nie wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tego środka.b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: a)W celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 SWZ- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. b)W celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 SWZ– wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/ doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe- specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych danego producenta urządzenia – potwierdzające parametry jakościowe oferowanych urządzeń i ich zgodność z wymogami minimalnymi opisanymi przez Zamawiającego w ust. 16 OPZ. Wykonawca składa specyfikację techniczną dla każdego oferowanego modelu urządzenia.
2.Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Jeżeli przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy zostały one wystawione przez wskazane upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez ww. upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej (oryginał elektroniczny lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego) i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych danego producenta urządzenia – potwierdzające parametry jakościowe oferowanych urządzeń i ich zgodność z wymogami minimalnymi opisanymi przez Zamawiającego w ust. 16 OPZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę składa na Formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie/a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SWZ; b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, z wymaganym oświadczeniem. Wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy); c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);d) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 7 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);e)uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);f) przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się także wspólników spółki cywilnej. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 4. Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej jeżeli jego spełnienie wykaże co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 8. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:a)stawki podatku od towarów i usług b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o PPK–na zasadach opisanych poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2.Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust.1 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zasady zmiany wynagrodzenia ww. podstawach opisano w SWZ- PPU. 2.Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu/spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Minimalny poziom zmiany ww. wskaźnika powodujący zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 3 % w stosunku do ww. wskaźnika publikowanego przez GUS na dzień 1.01 roku kalendarzowego,w którym zawarto umowę. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia w pierwszych 12 miesiącach realizacji umowy.Wykonawca ma obowiązek wykazać wpływ zmiany ww. wskaźnika na wykonanie przedmiotu umowy w formie pisemnej. 3.Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:1)gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług; 2)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;3 gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć winny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;4)w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,5)w zakresie terminu realizacji umowy - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. XIII i XIV SWZ, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie do 24 miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.
Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wnosi się w terminie:5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. cd. w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.