eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w JaśleOgłoszenie z dnia 2021-09-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370409975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Antoniego Koralewskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 446 30 08

1.5.8.) Numer faksu: 13 446 34 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.jaslo@pis.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-jaslo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aafcd7d-0be9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00096900/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Prawne: art. 305 ust. 2 W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
Faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-ac74b7a1-de8c-11eb-b885-f28f91688073

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PSX.2500.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 225000,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Branża budowlana:
a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
b) Roboty murarskie
c) Docieplenie kominów i gzymsu podrynnowego styropianem
- przygotowanie podłoża
- mocowanie płyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej siatką
- wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie
- kolorystykę kominów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
- wymagane parametry tynku elewacyjnego silikonowego:
 Absorpcja wody [EN 15824:2009] W2
 Przepuszczalność pary wodnej - opor dyfuzyjny [ETAG 004] ≤1,0 m
 Wodochłonność (podciąganie kapilarne wody) - po 24 h zanurzenia w
wodzie [ETAG 004] < 0,5 kg/m2
 Odporność na uderzenia [ETAG 004] Kategoria II d) Docieplenie stropodachu wentylowanego e) Obróbki blacharskie i odwodnienie
Branża elektryczna:
a) Wymiana opraw oświetleniowych b) Instalacja odgromowa c) Instalacja fotowoltaiczna
Branża sanitarna:
a) Instalacja klimatyzacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Budowlanych BUDMAL Zbigniew Konieczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7380002953

7.3.3) Ulica: ul. Biecka 118 A

7.3.4) Miejscowość: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.