eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › Remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Chopina w Szklarskiej PorębieOgłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Chopina
w Szklarskiej Porębie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Szklarska Poręba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Granitowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 754 77 08

1.5.8.) Numer faksu: 75 754 77 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szklarskaporeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szklarskaporeba.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.szklarskaporeba.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Chopina
w Szklarskiej Porębie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8944602-0a54-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165472/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.7011.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 281323,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zamówienia planuje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej poprowadzonej w gruncie z rur PVC SN8 o średnicy nominalnej 315 wraz z remontem istniejących studni oraz wpustów deszczowych. Planowany remont w zakresie od studni S1
do studni S8, istniejący wpust deszczowy oznaczony symbolem S9 należy przebudować wraz ze zmianą kierunku spływu jego przykanalika. Wpięcie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.
Drugi remontowany odcinek od studni S10 do studni S12 należy wykonać z rur o średnicy nominalnej 315mm. Studzienki o średnicy 1000mm. Właz kl. D400 z wentylacją oraz wkładką tłumiącą – odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.