eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji - budynek D KWPOgłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji – budynek D KWP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351081570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mogilska 109

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-571

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji – budynek D KWP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cc718f9-fc2c-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005906/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach serwerowni i węzłów informatycznych oraz centralowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148910/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.72.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 601955,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach serwerowni i węzłów informatycznych oraz centralowych wraz z przyległymi pomieszczeniami administratorów i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji – budynek D KWP w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.
2) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Demontaż klimatyzatora split:
• Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg – 8 szt.
• Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg – 8 szt.
b) Montaż nowych klimakonwektorów: wentylatorowe wiszące/podsufitowe chłodnice powietrza – 10 szt.
c) Montaż nowych szaf klimatyzacji precyzyjnej – 5 szt.
d) Zagęszczenie terenu pod agregat wody lodowej.
e) Montaż nowego agregatu wody ziębniczej.
f) Wykonanie instalacji elektrycznej.
g) Wykonanie instalacji z wodą ziębniczą.
h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
3) Na czas realizacji prac, w przypadku wyłączenia działającego obecnie systemu chłodniczego Wykonawca musi zapewnić chłodzenie zastępcze w pomieszczeniach serwerowni (3 pomieszczenia) oraz UPS (2 pomieszczenia) o odpowiedniej wydajności chłodniczej.
4) Pozostałe zobowiązania Wykonawcy:
a) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w ilości 2 egzemplarzy.
b) Sporządzenie oceny energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych zgodnie z zapisami rozdziału 3 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 1200 z poźn. zm.).
c) Sporządzenie audytu ex-post po zrealizowaniu robót zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014 – 2020 tj. z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1, stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny na stronie internetowej: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html. Audyt ex – post, zgodnie z wytycznymi POIiŚ, należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu robót lecz nie później niż w terminie do dwóch tygodni od zakończenia prac budowlanych.
d) Wykonanie i umieszczenie w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych na terenie realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna służy promocji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”– zgodnie z wytycznymi dla projektów, dla których umowa była podpisana do 31.12.2017 zawartymi na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/, umieszczonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.” Tablicę o wymiarach 80x120 cm należy wykonać z trwałych materiałów. Informacje zawarte na tablicy mają być czytelne 10 lat od zakończenia inwestycji – tak, aby tablica mogła zostać wykorzystana jako tablica pamiątkowa. Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z kartą wizualizacyjną dla Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. umieszczoną na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf
5) Zamówienie współfinansowane jest częściowo ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
6) Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi w ofercie przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania.
8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedmiar robót (załącznik nr 12 do SWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej dla weryfikacji faktycznego zakresu prac.
9) Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
10) Prace realizowane będą w czynnym obiekcie.
11) UWAGA! Zamawiający, działając w oparciu o art. 285 Ustawy Pzp informuje, iż organizuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021r., zbiórka o godzinie 10:00 na Biurze Przepustek Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 557 212,82 zł
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 848700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 930070 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.