eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piszczac › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy PiszczacOgłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PISZCZAC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włodawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Piszczac

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piszczac.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.piszczac.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba4f8764-cee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4f8764-cee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050028/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Drogi Powiatowej 1066L w m Zalutyń oraz drogi nr 1055L na terenie Gminy Piszczac

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158619

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: Przebudowy drogi powiatowej nr 1055L Piszczac – Zachorów – dr. pow. nr 1056L od km 8+215 do km 8+915, odc. dł. 0,7 km”.
4.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej
(5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
(2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej
(2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
(2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie wymaganych prawem oraz postanowieniami PFU decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących w szczególności:
a) Dostosowanie drogi do wymaganych parametrów technicznych dla drogi klasy L
b) Poszerzenie jezdni do 6,0 m z uwzględnieniem poszerzeń na łukach poziomych
c) Przebudowa dwóch zatok autobusowych
d) Budowa chodnika oraz dojść do peronów przystankowych
e) Oczyszczenie rowów odwadniających
f) Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego
g) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych przylegających do drogi
Przyjęte parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowej:
- Długość odcinka ok. 0,7 km
- klasa drogi – L (lokalna)
- grupa nośności podłoża G1
- obciążenie ruchem – 100 kN/oś
- kategoria ruchu – KR 2
- konstrukcja nawierzchni: w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. ok 15 cm, w-wa wiążąca gr 5 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej, w-wa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm
- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1
- liczba pasów ruchu jezdni – 2
- szerokość jezdni 6,0 m
- przekrój daszkowy – pochylenie 2%
- szerokość poboczy 1,0 m z kruszywa 0/31,5mm i 0,5 m gruntowe dla przebudowy drogi
- Parametry obiektów mostowych należy zastosować dla drogi klasy L.
- chodnik prawostronny z kostki brukowej
- zatoki autobusowe wg aktualnych wytycznych
5) wykonanie obsługi geodezyjnej w tym wznowienie granic pasa drogowego w liniach rozgraniczających;
6) Opracowanie operatu kolaudacyjnego.
4.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) - Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 14.04.2023 r., godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna,
Ul. Sidorska 84-90
21-500 Biała Podlaska 2 400 000,00 zł

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 020 400,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.