eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932671448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Elżbiety 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-111

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zzk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b511ed07-cc89-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00180641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053400/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie parku kieszonkowego: 1) wnętrze podwórzowe: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego 2) zieleniec przy ul. Dąbrowskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152080

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3408/29/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego (skwer przy ul. Dąbrowskiego między budynkami 20 i 26) we Wrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – załącznik nr 8 do SWZ,
2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miasta Wrocławia (zwanego dalej WAiZ UM) pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna,
3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i prac w zakresie zieleni objętych opracowaną dokumentacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13 530,00 zł. Oferta z najniższą ceną złożoną w powyższym postępowaniu wynosiła 59 040,00 zł. Zamawiający nie posiadał dodatkowych środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na dofinansowanie i udzielenie zamówienia w podwyższonej kwocie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.