eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwieńsk › Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w NietkowieOgłoszenie z dnia 2021-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czerwieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 25

1.5.2.) Miejscowość: Czerwieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-016

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@czerwiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwiensk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.czerwiensk.pl/90/Przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2f200de-eecb-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 660000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
2. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera OPZ – załącznik nr 8 do SWZ zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 801960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 849376,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 801960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moto-Truck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572942226

7.3.3) Ulica: ks. P. Ściegiennego 270

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 801960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W niniejszym postępowaniu zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie, ul. Przedszkolna 1, 66-016 Nietków funkcjonująca jako stowarzyszenie, KRS 0000101084, NIP
9731032781
Z powodu tego, że OSP w Nietkowie nie ma personelu ani możliwości technicznych na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zamawiający, zgodnie z art. 37
ust. 2 uPzp, w ramach pomocniczych działań zakupowych, powierzył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Gminie Czerwieńsk.
W ramach pomocniczych działań zakupowych Gmina zapewnia zamawiającemu wsparcia polegające na:
1) zapewnieniu infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień;
2) doradztwu dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia;
4) przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.