eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komańcza › " Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy"Ogłoszenie z dnia 2021-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komańcza 166

1.5.2.) Miejscowość: Komańcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4677035

1.5.8.) Numer faksu: 13 4677500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urza@komancza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c7a8e2e-edf6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Wp.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w m. Komańcza w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze:
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,589 km
2) Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych – 0,050ha
3) Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych – 0,050ha
4) Rozebranie barier stalowych pojedynczych – 140m
5) Ścinanie piłą mechaniczną drzew – 9 szt.
6) Mechaniczne karczowanie pni – 9 szt.
7) Rozebranie przepustów z rur betonowych na zjazdach – 20m
8) Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów – 7m3
9) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 16m2
10) Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm – 7m
11) Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100 cm - 8m
12) Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych – 3m3
2. Roboty ziemne:
1) Roboty ziemne w gruncie wykonane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami na odległość 1km – 250m3
2) Ręczne formowanie nasypów – 300m3
3) Zagęszczenie nasypów – 300m3
3. Odwodnienie:
1) Przepust HDPE 100cm wraz z wykopem – 16m
2) Wykonanie koszy z siatki stalowej o wymiarach 5 x 1,5 x 0,5m – 150m3
3) Wykonanie narzutu kamiennego na wlotach i wylotach przepustów – 100m3
4) Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana z betonowa o śr 500mm – 6szt
5) Rurociągi ciśnieniowe z PCW – przykanaliki – 90m
6) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych, zjazdy – 14m
7) Ścieki z elementów betonowych – 495m
8) Ścieki z elementów betonowych – ściek grzebieniowy – 30m
9) Ścieki z elementów betonowych – ściek skarpowy – 50m
10) Ścieki elementów betonowych – odwodnienie liniowe – 5m
11) Umocnienie skarp i dna kanałów płytami – 300m2
12) Obudowy wlotów/wylotów prefabrykowanych – murki czołowe – 9m3
13) Regulacja pionowa włazów kanałowych – 10 szt.
14) Rozebranie przepustów z rur betonowych – 12m
15) Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu – 40m3
16) Wykonanie koszy z siatki stalowej 5 x 1,5 x 0,5m – 100m3
17) Kompletne wykonanie przepustu HCPA13 – 14m
18) Ręczne formowanie nasypów z gruntu – 54m3
19) Rozebranie przepustów z rur betonowych – droga boczna – 4m
20) Wykopy oraz przekopy w gruncie koparkami przedsiębiernymi – 27m3
21) Wykonanie narzutu kamiennego luzem – umocnienie dna – 20m3
22) Wykonanie narzutu kamiennego luzem – umocnienie brzegu – 40m3
23) Kompletne wykonanie przepustu HCPA13 – 6m
24) Ręczne formowanie nasypów z gruntu – 27m3
4. Podbudowy:
1) Koryta o głębokości 10 cm na poszerzeniach jezdni – 1760m2
2) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1760m2
3) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego – 1760m2
4) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego – 1760m2
5) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – pobocza – 879m2
6) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – dojścia – 100m2
7) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem – zjazdy – 100m2
5. Nawierzchnie:
1) Warstwa wzmacniająca z geosyntetyku 100/100 – 2300 m2
2) Skropienie nawierzchni asfaltem – 2300 m2
3) Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową – 169,05 t
4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 2300m2
5) Skropienie nawierzchni asfaltem – 2300 m2
6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną o grubości po zagęszczeniu 3cm – droga – 2300m2
7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej – dojścia – 100m2
6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 4 szt.
2) Przymocowanie znaków – 4 szt.
3) Bariero – poręcz – 270 m
4) Bariera energochłonna – 180m
7. Roboty wykończeniowe:
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,589km
2) Ławki parkowe – 8 szt.
3) Stoły parkowe – 4 szt.
4) Tablica informacyjna – 3 szt.
5) Modernizacja przepompowni ścieków– 1 szt.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty w ramach realizowanego zamówienia wynosi 24 miesiące.

Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1537449,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1984467,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1537449,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: La Strada Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871956673

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 29/208

7.3.4) Miejscowość: Sanok

7.3.5) Kod pocztowy: 38-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1537449,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-25

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.