eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej 400/230V w budynku o numerze A-19 na terenie Muzeum Auschwitz - BirkenauOgłoszenie z dnia 2021-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej 400/230V w budynku o numerze A-19 na terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-603

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej 400/230V w budynku o numerze A-19 na terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f7ca95-1562-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008719/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę wymiany instalacji elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,344853,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,344853,2021.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ
oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert. 2.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych
składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt.
6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na
stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Dziale XXII
SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Dziale XXII
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej 400/230V w tym m.in. gniazd wtyczkowych, instalacji zasilania urządzeń technicznych, tablic rozdzielczych, złącza kablowego, instalacji oświetlenia, oświetlenia, instalacji i systemu oświetlenia awaryjnego, instalacji i systemu okablowania strukturalnego, instalacji domofonu, instalacji odgromowej, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz budowy instalacji sieci w-fi w zabytkowym budynku o numerze inw. A-19 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. W ramach nadzoru autorskiego wymagane są (i) 3 podstawowe przyjazdy oraz (ii) dodatkowe podstawowe przyjazdy w ilości wynikające z kryterium nr 3 do oceny ofert, (iii) a także fakultatywne przyjazdy opisane w pkt. 2.2. dział XIV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert został podany w dziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie wybranych osób skierowanych do realizacji zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych podstawowych przyjazdów w ramach nadzoru autorskiego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, dokumentację projektową lub dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla min. 1 budynku wpisanego do rejestru zabytków, o powierzchni zabudowy min. 400 m2, zawierającą projekt instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej gdzie cena dokumentacji projektowej była nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto.
3.1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dokumentacje projektowe składające się łącznie z projektu budowlanego i projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej o wartości każdej z nich min. 30 000 zł brutto.
3.1.3. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, warunki o którym wyżej mowa w pkt. 3.1.1 i pkt. 3.1.2 muszą zostać spełnione w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
3.1.3.1. W odniesieniu do warunków opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7do SWZ.
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
3.1.4.1. jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do projektowania oraz doświadczeniem polegającym na:
3.1.4.1.1. wykonaniu po dniu uzyskania ww. uprawnień, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 dokumentacji projektowej w branży elektrycznej dla budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni min. 400 m2, gdzie cena za wykonanie dokumentacji była nie mniejsza niż 30 000 zł brutto.
3.1.4.2. Osoba, o której mowa powyżej w pkt. 3.1.4 musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
3.1.4.3. Wymienioną powyżej w pkt. 3.1.4. osobę ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dysponować m.in. także projektantem sprawdzającym w branży elektrycznej oraz projektantem w branży telekomunikacyjnej.

3.1.5. Na potrzeby oceny spełniania warunków udziału pod pojęciem:
3.1.5.1. dokumentacja projektowa, Zamawiający rozumie wielobranżową dokumentację obejmującą minimum: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz kosztorys w branżach: elektrycznej i telekomunikacyjnej. Ww. dokumentacja dotyczy roboty budowlanej, dla której zostało uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
3.1.5.2. projekt budowlany, Zamawiający rozumie projekt budowlany zatwierdzony ostatecznym pozwoleniem na budowę.
3.1.5.3. budynek wpisany do rejestru zabytków, Zamawiający rozumie budynek wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub analogicznego do rejestru zabytków sposobu ochrony zabytków prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych.
3.1.6. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osobę, o której mowa
w pkt. ‎3.1.4. SWZ oraz inne osoby, których udział jest niezbędny po prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te wykonanie przedmiotu zamówienia będą potwierdzały poprzez złożenie podpisów na stronach tytułowych oraz rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.
3.1.7. Osoby, o których mowa w pkt. 3.1.4. SWZ winny być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Funkcję osób o których mowa w pkt. ‎3.1.4. SWZ mogą także wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 121 pkt.1 ustawy PZP obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zadania z przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej.
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 4.2., potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
4.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
4.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.3.4. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 3, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy powyżej w pkt 2.
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ, tj. następujących oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w dziale VI SWZ tj. z art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
3.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej
i zawodowej oraz kryterium nr 2 na podstawie art. 126 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający wzywa do
złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1.3. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, warunki o którym wyżej mowa w pkt. 3.1.1 i pkt. 3.1.2 muszą zostać spełnione w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
3.1.3.1. W odniesieniu do warunków opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7do SWZ.
2. 2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 121 pkt.1 ustawy PZP obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zadania z przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 12
umowy - załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert zostało opisane w dziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin sprawowania nadzoru autorskiego – w trakcie procedury o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych, na czas trwania prac budowlanych , aż do dnia
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający szacuje, że roboty budowlane będą
realizowane w okresie od 01.2023 do 07.2023 r.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter mieszany tj. kosztorysowo -ryczałtowy, przy czym:

2.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za dokumentację projektową oraz czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego w tym:
2.1.1. Trzy (3) podstawowe przyjazdy w ramach nadzoru autorskiego, za wyjątkiem wynagrodzenia za fakultatywne przyjazdy z podpunktu 2.2 .
2.1.2. Dodatkowe przyjazdy w ramach podstawowych przyjazdów w ilości wynikającej z oferty Wykonawcy (kryterium nr 3 oceny ofert) za wyjątkiem wynagrodzenia za fakultatywne przyjazdy z podpunktu 2.2 .
Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.
2.2. Wynagrodzenie kosztorysowe -maksymalne wynagrodzenie za fakultatywne przyjazdy w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za jeden fakultatywny przyjazd, która będzie niezmienna (ryczałtowa), a także iloczyn maksymalnej ilości fakultatywnych przyjazdów (3) oraz ceny za jeden fakultatywny przyjazd.

UWAGA: W ramach nadzoru autorskiego wymagane są (i) 3 podstawowe przyjazdy oraz (ii) dodatkowe podstawowe przyjazdy w ilości wynikające z kryterium nr 3 do oceny ofert, (iii) a także fakultatywne przyjazdy opisane w pkt. 2.2. dział XIV SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.