eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4971-851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,83524,2ba8824accd2cc99665a004422352fbe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2854ea0-c52d-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024961/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Utrzymanie miejskich fontann w Bielsku-Białej. Naprawa instalacji sterującej fontann Amplituda i Castello-Re po awarii w lipcu 2021 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135546/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.52.2022.JB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 365853,66 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 102109,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej wskazanych fontann zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej w 2022 roku.

Lokalizacja fontann:
1) Fontanna „Neptun” i Studnia na Starym Rynku;
2) Fontanna „Syrenka”, przy ul. Przechód Schodowy;
3) Fontanna „Reksio”, na placu pomiędzy ulicami: 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego w rejonie mostu nad rzeką Białą;
4) Cztery fontanny w Parku im. Juliusza Słowackiego:
a) Dmuchawiec,
b) Wulkan,
c) Castello Re, (Należy sprawdzić czy możliwe jest uruchomienie tej fontanny po awarii instalacji wod.-kan. i zalaniu komory technicznej w lipcu 2021 roku. Fontanny „Amlituda” i „Castello Re” posiadają wspólną komorę techniczną. W przypadku braku możliwości uruchomienia tej fontanny na początku sezonu, pozostanie ona nieczynna do momentu naprawy).
d) Amplituda (Fontanna muzyczno-świetlna „Amplituda” pozostanie na początku sezonu w 2022 roku nieczynna ze względu na awarię i uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz elektronicznej aparatury sterującej. Wykonanie naprawy i uruchomienie fontanny rozważane jest w drugiej połowie 2022 roku).
Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu szczegółowe opisy techniczne powyższych czterech fontann zlokalizowanych w Parku Słowackiego.
5) Fontanna „Mały Satyr” zlokalizowana przy ul. Zamkowej w murze zamkowym Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNI-SERWIS Piotr Gajda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521382846

7.3.3) Ulica: Bestwińska 234

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-346

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.