eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18"Ogłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271176358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Filaretów 31

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 227-40-91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbm.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzbm.tychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzbmtychy.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35972

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68ffe3b2-a5ca-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017381/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-32 i ul. Batorego 4-18

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088897/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIZ-340/47/03/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155650 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34, Batorego 4-18 realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, którym w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoją jednostkę organizacyjną: ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej
e) wykonanie tablicy informacyjnej Budżetu Obywatelskiego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149937 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 154959,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154959,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPE Poland

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272718111

7.3.3) Ulica: Metalowców 3a

7.3.4) Miejscowość: Świętochłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154959,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-05 do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.