eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Rozbudowa budynku Przychodni w Brzegu Dolnym o mobilną pracownię tomografii komputerowej wraz z łącznikiem, dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 II.Ogłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Przychodni w Brzegu Dolnym o mobilną pracownię tomografii komputerowej wraz z łącznikiem, dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020749596

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inwalidów Wojennych 26

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcm-wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmwolow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Przychodni w Brzegu Dolnym o mobilną pracownię tomografii komputerowej wraz z łącznikiem, dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e384b0e-c17b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007053/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby TK w Brzegu Dolnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131820

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/PCM/2023/ZP/A

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173868,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym (Aleje Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny) o mobilną pracownię tomografii komputerowej wraz z łącznikiem.
3.2 W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane:
a) Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, niezbędnych do montażu mobilnej pracowni tomografii komputerowej, w szczególności obejmujących utwardzenie gruntu oraz posadowienie prefabrykowanej płyty fundamentowej kontenera i fundamentów łącznika oraz drogi technicznej dla dostawy kontenera oraz instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu;
b) dostawę (nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia) i montaż kontenera z mobilną pracownią tomografii komputerowej na uprzednio przygotowanych fundamentach;
c) montaż lekkiej konstrukcji stalowej łącznika pomiędzy kontenerem tomografu a istniejącym budynkiem z obudową z płyt warstwowych, na uprzednio przygotowanych fundamentach;
d) przebudowa budynku w zakresie wykonania drzwi w ścianie zewnętrznej budynku w miejscu istniejącego okna, oraz wymianie części istniejącej stolarki okiennej na nową w odporności ppoż;
e) wykonanie instalacji elektrycznych nisko i wysokoprądowych;
f) wykonanie instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych
3.4 Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz decyzja nr 51/23 z dnia 17.02.2023 r. (pozwolenie na budowę), stanowiące załącznik nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216532,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216532,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216532,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9880287486

7.3.3) Ulica: Urazka

7.3.4) Miejscowość: Brzeg Dolny

7.3.5) Kod pocztowy: 56-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216532,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.