eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna.Ogłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 13

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146803310 , 146803342

1.5.8.) Numer faksu: 146803336

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdebica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce0e4842-c4c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce0e4842-c4c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051633/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141356

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.05.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1239877,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegająca na przebudowie jezdni o długości 296,39 mb. Po przebudowie droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową z jezdnią dwukierunkową o szerokości 5,00 m. Zostanie także wykonany chodnik szerokości 2,00 m na całej długości przebudowywanej drogi. Pobocze będzie stanowiła opaska z kostki brukowej o szerokości 0,75m. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych użytkowników przebudowywanej drogi, zostanie wykonane przejście dla pieszych. Na jezdni powstaną pasy wibroakustyczne. Zostaną także zamontowane urządzenia zabezpieczające. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe na tle fluorescencyjnym i poziome (m.in. P-10 (kolor biało-czerwony) wraz z niezbędnym oznakowaniem towarzyszącym). W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników, nowowybudowane przejście będzie doposażone w dwie lampy doświetlające typu led o mocy 35W zamontowane po obu stronach przejścia dla pieszych dedykowane do oświetlenia tego typu obiektów. Wykonana także zostanie sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała nadmiar wód opadowych z powierzchni jezdni. Zakres ten wynika z przedmiaru robót.
Cała inwestycja mieści się w działkach: nr ewid. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2, obr. 0008 Paszczyna – zakres został pokazany na projekcie zagospodarowania terenu linią granicy pasa drogowego jak w legendzie.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) dokumentacja projektowa tj. :
- dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania - opis przedmiotu zamówienia, mapa, projekt zagospodarowania terenu, mapy, rysunki, dok. geologiczna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe,
- przedmiar robót, oraz
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- wykonane przez: Dariusz Lula

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1224489,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1256940,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1224489,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Na etapie zawarcia umowy podwykonawcy nie są jeszcze znani. Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy: Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, brukarskie, część robót branży kanalizacyjnej, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, branża elektryczna.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1224489,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.