eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Ogrodniczej w Żorach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogiOgłoszenie z dnia 2021-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Ogrodniczej
w Żorach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Ogrodniczej
w Żorach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07ce65d7-1457-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001774/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Ogrodniczej w Żorach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240
Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w
Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek, kontakt: tel. 32 4348133, email: iod@um.zory.pl;-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r.
poz.
2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów
prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2016.1764 z późn.zm);- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień
publicznych;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:−na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul.
Ogrodniczej w Żorach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 308 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:1 Cena - 60
punktów2 Gwarancja na roboty budowlane - 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli
Wykonawca skieruje osobę, do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialną za
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności obejmującej uprawnienia do budowy lub
przebudowy dróg (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy)
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą
W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo
budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych
do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.2019.1186 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub
ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy musi zawierać następujące załączniki:
a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego b.
Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 3 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego
d. uproszczone kosztorysy ofertowe
e. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli
dotyczy,
f. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
g. wadium jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 455 ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.