eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w SokółceOgłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Dom Kultury w Sokółce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388681522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 502331360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdk@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pedeksokolka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66b8f2c8-dc4a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00154375/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl oraz poczty elektronicznej, przy użyciu adresu e-mail:
pdk.przetargi@sokolka-powiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Dom Kultury w Sokółce, ul. Adama Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka, www.pedeksokolka.pl, e-mail: pdk@sokolka-powiat.pl.
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Zbigniew Dębko, kontakt: pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Dom Kultury w Sokółce, ul. Adama Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka, pocztą elektroniczną na adres e-mail: pdk@sokolka-powiat.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. osoba, której danych osobowych to dotyczy posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy osoba, której danych to dotyczy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której danych osobowych to dotyczy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PDK.272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 161763,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I część zamówienia obejmuje dostawę sprzętu elektronicznego, tj.:
1/ cyfrowa konsola – szt. 2,
2/ gogle VR – szt. 2,
3/ kontrolery ruchu - 2 zestawy,
4/ interaktywny ekran dotykowy LCD – szt. 1,
5/ ekran do projektora - szt. 1,
6/ program do nagrywania i obróbki dźwięku – szt. 1,
7/ program do montażu i obróbki plików video – szt. 1,
8/ projektor – szt. 2,
9/ monitor odsłuchowy – szt. 1,
10/ komputer typu laptop – szt. 1,
11/ lampy, statywy i doposażenie – 3 zestawy,
12/ telewizor – szt. 1,
13/ monitor studyjny – szt. 2,
14/ cyfrowy Stagebox - szt. 1,
15/ drukarka 3D – 1 szt.
16/ zestaw komputerowy – 3 zestawy,
17/ urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.

4.2.5.) Wartość części: 94486,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231200-9 - Konsole

37524700-4 - Akcesoria do gier

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

48521000-6 - Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków

38652100-1 - Projektory

30213100-6 - Komputery przenośne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część zamówienia obejmuje dostawę instrumentów muzycznych, tj.:
1/ zestaw perkusyjny – 1 zestaw,
2/ fortepian – szt. 1,
3/ klarnet – szt. 2.

4.2.5.) Wartość części: 57302,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37316000-6 - Instrumenty perkusyjne

37321500-9 - Akcesoria do instrumentów perkusyjnych

37311000-1 - Instrumenty klawiszowe

37314100-3 - Klarnety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III część zamówienia obejmuje dostawę szafy biurowej, skrzyni transportowej, akcesoria animacyjnych oraz wyposażenia pracowni mody i rękodzieła, tj.:
1/ szafa biurowa – szt. 1,
2/ akcesoria animacyjne – 1 zestaw (zestaw do zamykania w bańce, pokrowiec do zamykania w bańce mydlanej, kijki do dużych baniek mydlanych, obręcz do baniek mydlanych, chusty animacyjne, tunel animacyjny, lina animacyjna, piłka do skakania do dzieci o średnicy 60 cm, piłka do skakania dla dzieci o średnicy 45 cm, obręcz hula hop, mega żywa maskotka,
zestaw farb do malowania twarzy, pędzle do malowania twarzy, gąbka do malowania twarzy),
3/ skrzynia transportowa – szt. 1,
4/ wyposażenie pracowni mody i rękodzieła – 1 zestaw (farby, konturówka do porcelany, pędzle, włóczki, wełna, czesanka jedwabna, tkanina).

4.2.5.) Wartość części: 9974,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

44812000-5 - Farby do celów artystycznych

37821000-9 - Pędzle artystyczne

19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SWZ,
3) działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415), zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – Załącznik nr 4a do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 3 do SWZ) lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 107 ustawy Pzp żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w przypadku:
a) cyfrowej konsoli:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
b) interaktywnego ekranu dotykowego LCD:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
c) ekranu do projektora:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
d) projektora:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
e) komputera typu laptop:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
f) telewizora:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
g) fortepianu:
- karta katalogowa,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
h) drukarki 3D;
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
i) zestawu komputerowego:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
j) urządzenia wielofunkcyjnego:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku:
a) cyfrowej konsoli:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
b) interaktywnego ekranu dotykowego LCD:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
c) ekranu do projektora:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
d) projektora:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
e) komputera typu laptop:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
f) telewizora:
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
g) fortepianu:
- karta katalogowa,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,
h) drukarki 3D;
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
i) zestawu komputerowego:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE;
j) urządzenia wielofunkcyjnego:
- certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu,
- certyfikat lub deklaracja zgodności CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy. Wymagania te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
3) Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a. wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one niezależne od Stron umowy,
b. wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID-19,
c. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron umowy, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albokatastrofy budowli lub budynków,
d. braku dostępności przedmiotów stanowiących przedmiot zamówienia nie wynikający z winy Wykonawcy,
2) konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami związanymi z COVID-19,
3) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-19,
4) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w szczególności wywołana okolicznościami związanymi z COVID-19,
5) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z COVID-19,
6) zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obowiązki stron w związku z COVID-19
1. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania się drogą elektroniczną o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
2. Do informacji, o której mowa w ust. 1 dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID -19, na które powołuje się strona umowy.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 dotyczyć mogą stron umowy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie umowy.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych oświadczeń i dokumentów.
6. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, gdy konieczność jej dokonania spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie.
7. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 strona umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań lub ich wysokość.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.