eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie usług rekrutacyjnych oraz doradczych w zakresie pomocy w wyborze kandydatów do pracy u ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usług rekrutacyjnych oraz doradczych w zakresie pomocy w wyborze kandydatów do pracy u Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nask.eb2b.nask.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług rekrutacyjnych oraz doradczych w zakresie pomocy w wyborze kandydatów do pracy u Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65bb5a7d-67c8-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339865/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2110.23.2021.504.MWI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekrutacjach zasobów ludzkich, posiadających określone kompetencje i doświadczenie na stanowiskach programistów, do zatrudnienia przez Zamawiającego. Usługa obejmuje:
• Przygotowanie/weryfikacja opisu stanowiska,
• Określenie sposobu dotarcia do potencjalnych kandydatów,
• Kontakt Wykonawcy z potencjalnymi kandydatami,
• Przeprowadzenie procesu wstępnej selekcji kandydatów (w tym weryfikacja informacji podanych przez kandydatów w CV) oraz zebranie referencji od poprzednich pracodawców, o ile będzie to możliwe – w odniesieniu do wybranych kandydatów wskazanych przez Zamawiającego, przy zachowaniu zasad RODO.
• Przedstawienie Zamawiającemu docelowo co najmniej 3 wybranych kandydatów na każde stanowisko objęte rekrutacją, którzy będą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania
• Umawianie, w porozumieniu z Zamawiającym, kandydatów na spotkania rekrutacyjne z Zamawiającym,
• Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Zamawiającym a kandydatem w procesie rekrutacji, w tym w przekazywanie kandydatom informacji zwrotnych, związanych z rekrutacją lub jej wynikiem,
• Wsparcie Zamawiającego w ostatecznej analizie kandydatów i doradztwo dotyczące wyboru kandydatów,
• Wsparcie Zamawiającego w ustalaniu z wybranymi kandydatami warunków współpracy i zatrudnienia.

Stanowiska, które są przedmiotem zamówienia:
• programista java backend
• programista react frontend
• programista android mobilny
• programista ios mobilny
• programista angular frontend
• programista python backend

Liczba zleconych projektów rekrutacyjnych: minimum 5.
Usługi będą świadczone przez Wykonawcę sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zlecenia złożone przed upływem tego terminu podlegają dalszej realizacji, jednakże nie dłużej niż do upływu 18 miesięcy liczonych od zawarcia Umowy.

Poziom rekrutowanych stanowisk to młodszy specjalista / specjalista / starszy specjalista / ekspert.
Docelowe miejsce wykonywania pracy dla zatrudnionych osób to Warszawa lub/i telepraca – w zależności od zleconego procesu rekrutacji.
Zatrudnienie bezpośrednie na umowę o pracę.
Płatności będą regulowane na zasadzie success fee tj. wyłącznie w odniesieniu do kandydatów zatrudnionych przez Zamawiającego w wyniku realizacji Zleceń przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

79620000-6 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64575,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64575,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Outworking SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 783-17-30-153

7.3.3) Ulica: Langiewicza 2/10

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-502

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1084860,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy liczonych od zawarcia Umowy. Zlecenia złożone przed upływem tego terminu podlegają dalszej realizacji, jednakże nie dłużej niż do upływu 18 miesięcy liczonych od zawarcia Umowy, chyba że Zamawiający wcześniej poinformuje o woli zakończenia wszystkich lub niektórych z nich.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.