eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811205361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Szafera, 7

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914223427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosrir@mosrir.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=E581C9A62E454F658389A483606D7EB1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-555beeca-6885-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068970/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335540/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: JM-NOE-341-3/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1304000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej polegająca na wymianie murawy wraz z podbudową na nawierzchnię z trawy sztucznej o wymiarach 76,00 m x 50,00 m wraz z piłkochwytami, bramkami, chorągiewkami do rzutów rożnych na obiekcie sportowym przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45262300-4 - Betonowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1134060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1266641,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1134060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522601903

7.3.3) Ulica: ul. Międzyparkowa 12A/6

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-346

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1134060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.