eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › Remont czterech lokali mieszkalnych w budynku przy pl. Jana Pawła II 15 w Karlinie" - zadanie częściowe nr 2Ogłoszenie z dnia 2021-09-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont czterech lokali mieszkalnych w budynku przy pl. Jana Pawła II 15 w Karlinie” - zadanie częściowe nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karlino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Karlino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karlino@karlino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.karlino.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont czterech lokali mieszkalnych w budynku przy pl. Jana Pawła II 15 w Karlinie” - zadanie częściowe nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-203313ec-11af-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnieniem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp jest fakt, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2021r. pod nr 2021/BZP 00113805/01) nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00113805/01 z dnia 2021-07-14; Identyfikator postępowania: ocds-148610-7abb763c-e47e-11eb-b885-f28f91688073

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.271.24.2021.JD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 171948,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie częściowe nr 2 - remont lokalu mieszkalnego na I piętrze - lokal nr 4 - wykonanie, w szczególności, częściowej rozbiórki ścianek działowych
i postawienie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych okładzin posadzek po rozebraniu
istniejącej podłogi, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, cieplnego oraz
przeciwdźwiękowego, montaż nowych podłóg, wykonaniu nowych okładzin stropów i ścian,
tynkowanie i malowanie sufitów i ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej
instalacji elektrycznej oraz instalacji CO i CWU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185638,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185638,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185638,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo - Budowlane Jacek Wyrwicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 672-115-58-59

7.3.3) Ulica: Dworcowa 4/1

7.3.4) Miejscowość: Karlino

7.3.5) Kod pocztowy: 78-230

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185638,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.