eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierakowice › Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych oraz pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Sierakowice w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych oraz pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Sierakowice w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierakowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lęborska 30

1.5.2.) Miejscowość: Sierakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-340

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sierakowice@sierakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sierakowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych oraz pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Sierakowice w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed8fca72-c3f9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024273/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Letnie oczyszczania nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Sierakowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144995

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SUE.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Tytułowe zamierzenie obejmuje wykonanie usług:
1.1. Pielęgnacji zieleni komunalnej na terenie miejscowości Sierakowice,
1.2. Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Gminy Sierakowice.
2. Zakres (przedmiot) zamówienia obejmuje:
2.1. Oczyszczanie nawierzchni ulic i zatoczek autobusowych na terenie miejscowości Sierakowice - 941408 mb;
2.2. Oczyszczanie nawierzchni ulic i zatoczek autobusowych w pozostałych miejscowościach na terenie gminy (z wyłączeniem Sierakowic) - 319382 mb
2.3. Oczyszczanie nawierzchni chodników, przystanków i parkingów na terenie miejscowości Sierakowice - 64018 mb oraz 67916 m2;
2.4. Pielęgnacja zieleni komunalnej w miejscowości Sierakowice (ryczałt) - 7 miesiący.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załączniku nr 7 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 794836,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 864776,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 794836,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwoz Eco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891050774

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 794836,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.