eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małkinia Górna › "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.07.2022 r. -31.12.2022 r."Ogłoszenie z dnia 2022-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.07.2022 r. –31.12.2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁKINIA GÓRNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedszkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Małkinia Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 6448000

1.5.8.) Numer faksu: 29 74 55 118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.07.2022 r. –31.12.2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bf7072f-dbfd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mmieczkowski@malkiniagorna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z
wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu korzystania
z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
a) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
b) Mozilla Firefox od wersji 15,
c) Google Chrome od wersji 20,
d) Microsoft Edge.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami osobą upoważnioną jest:
Marcin Mieczkowski, tel. 29 644 29 91, email: mmieczkowski@malkiniagorna.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, adres ul.
Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna , tel. 29 644 80 00
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, panią Anetę Liszewską z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: aliszewska@malkiniagorna.pl, e-mail: iodo@malkiniagorna.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie
01.03.2022 r. – 31.12.2022 r.”, numer postępowania: INT 271.01.2022, prowadzonym w trybie
podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 10
lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INT 271.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna, tj.:
1. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna
4. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 17, 07-320 Małkinia Górna
5. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń
7. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Kiełczewie, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, Kiełczew, 07-319 Prostyń
8. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna
9. Gminny Ośrodek Sportu i Kultury w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.07.2022 r. – 31.12.2022 r. wynosi 851,680 MWh.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo).
3. W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – będzie realizowany identycznie, niezależnie od tego który Wykonawca go wykona), uwzględniono wszystkie koszty cyklu życia – marżę, koszty energii konwencjonalnej, koszty praw majątkowych oraz podatek akcyzowy. Poza ww. kosztami Zamawiający nie przewiduje innych kosztów dostawy energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
Cena: 100 %
Maksymalnie oferta może otrzymać 100,00 pkt, stanowiących ilość punktów uzyskanych w ramach
kryterium cena.
2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom w kryterium cena zostaną przyznane punkty
według następującego wzoru:
Cmin
C = --------- x 100 pkt
Coferta

C- ilość punktów badanej ceny oferty
Cmin - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Coferta - cena oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która jest zgodna z ustawą Pzp, spełnia wymagania
SWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punków.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem
następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza
oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
podstawie art. 108 ust. 1 i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) sytuacji technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Złożona oferta powinna zawierać zaszyfrowane wg. instrukcji użytkownika systemu miniPortalu
następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 2;
2) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien
załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym w niniejszej SWZ (na załączniku nr 4);
4) pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował
jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust.
1 ustawy Pzp.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w rozdziale 12, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach związanych:
1) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych punktów poboru energii elektrycznej
wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu
obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji punktu poboru energii
elektrycznej. W takim przypadku rozliczenie pozostałych punktów poboru energii elektrycznej
będzie się odbywać odpowiednio do pozostałej części zamówienia i według tej samej ceny
jednostkowej dla danego roku dostawy;
2) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych punktów poboru energii elektrycznej
wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy w sytuacji wykonania lub posiadania mikroinstalacji
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.). W takim przypadku rozliczenie pozostałych punktów
poboru energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do pozostałej części zamówienia i
według tej samej ceny jednostkowej dla danego roku dostawy;
3) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii elektrycznej, o których
mowa w załączniku nr 1 do Umowy co najmniej o 2 punkty poboru energii elektrycznej, z
zastrzeżeniem, że zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej nie przekroczy 20%
ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikającej z ww. załącznika. Rozliczenie
dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do
pierwotnej części zamówienia i według tej samej ceny jednostkowej dla danego roku dostawy;
4) ze zmianą stawki podatku akcyzowego;
5) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
Szczegółowy Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia przedstawiono w
Załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi
bilansowania handlowego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.