eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zblewo › Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"Ogłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27d11ff1-da78-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040253/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez
email:zamowieniapubliczne@zblewo.pl lub gmina@zblewo.pl. Adres strony internetowej do
komunikacji to:https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń:3.1. .zip 3.2. .7Z 4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
maksymalnie10MB,orazna ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwościprzekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich
podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8.Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o
rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzuceniaoferty.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego:13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go zawiążący,13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
podlinkiem:https://drive.google.eom/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76IZVKPbkyD/view
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania zplatformazakupowa.pl. 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , w pkt. 7.9 SWZ określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 29 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli i sprzętów z elementami dekoracji do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39161000-8 - Meble przedszkolne

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37520000-9 - Zabawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa multimediów do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ tj. OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32341000-5 - Mikrofony

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia kuchni do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ tj. OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
10.1.4.1. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu dla części 1 – (Meble i sprzęty z elementami dekoracji): wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie, na dostawę mebli, o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto każde.
10.1.4.2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu dla części 2: (Pomoce dydaktyczne i zabawki):
wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie, na dostawę pomocy dydaktycznych, o wartości nie niższej niż 20.000,00 zł brutto. Do pomocy dydaktycznych zamawiający nie zalicza sprzętu audiowizualnego oraz IT
10.1.4.3. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu dla części 3: (Multimedia):
wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie, na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto.
10.1.4.4. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu dla części 4: (Wyposażenie kuchni):
wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie, na dostawę wyposażenia lub sprzętu kuchennego albo AGD o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 108 ust. 1 i 2 u.p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 u.p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia
2022 r. poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p zamawiający żąda odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12.3. Ofertę wraz z formularzem składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 1a do SWZ. Wraz z ofertą i formularzem cenowym wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ,
12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
12.3.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
12.3.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.3.5.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części nr 1 i nr 3 w kwocie:
• dla części 1 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
• dla części 3 – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100).
Dla części nr 2 i nr 4 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
17.2.1. pieniądzu,
17.2.2. gwarancjach bankowych,
17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. -Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 z dopiskiem: „wadium - nr postępowania RO.271.12.2022, część - …..”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 - 17.2.4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 10 do
SWZ.
20.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

24.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej.
24.2. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) poszczególnych elementów dostawy
3) sposobu dostawy,
4) terminu dostawy.
24.3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego produktu z produkcji i zastąpienia go modelem nowszym, lub braku produktu na rynku i zastąpienia go produktem równoważnym; w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, do zachowania formy pisemnej wystarczający jest pisemny wniosek do Zamawiającego z opisem proponowanego produktu i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę, z zachowaniem postanowień ust. 4.
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, przez co rozumie się: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy budowlane i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,
3) zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
24.4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
24.5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.