eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym - ul.Wieniawskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym – ul.Wieniawskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 645 08 82

1.5.8.) Numer faksu: 74 645 08 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym – ul.Wieniawskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e182ccf-ca1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005591/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym i ul. Wieniawskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149586

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZI-1.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym – ul. Wieniawskiego”.
1) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wieniawskiego w Dzierżoniowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, które obejmują w szczególności:
a) rozbiórkę istniejących nawierzchni;
b) rozbiórkę krawężników;
c) unieczynnienie i demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego;
d) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją nr RL.613.212.2019 oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
e) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, wraz z wykonaniem podbudowy;
f) budowę nowych krawężników;
g)budowę nowego oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych wraz z okablowaniem;
h)budowę nowej kanalizacji deszczowej w całym ciągu ul. Wieniawskiego;
i) budowę nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;
j) wyregulowanie do zaprojektowanych rzędnych wszystkich, studni, zasuw i zaworów znajdujących się
w pasie realizowanych nawierzchni oraz wymiana płyt nastudziennych, pierścieni odciążających
i pokryw na kanalizacji sanitarnej;
k) wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzeniem nr 206/2016,
w tym wykonanie tymczasowego dojazdu;
l) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzeniem nr 202/2019.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Projekcie Budowlanym: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I – ul. Wieniawskiego”. Zespół Projektowy – Kazimierz Strzelczyk, Marek Uss;
b) Projekcie Wykonawczym w branży drogowej: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym
I – ul. Wieniawskiego”. Projektant – Kazimierz Strzelczyk;
c) Projekcie Wykonawczym w branży elektrycznej: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I – ul. Wieniawskiego”. Projektant – Marek Uss;
d) Projekcie Wykonawczym kanalizacji deszczowej: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym – ul. Wieniawskiego”. Projektant – Kazimierz Strzelczyk;
e) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym – ul. Wieniawskiego”;
f) Projekcie czasowej organizacji ruchu - "Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego". Zespół Projektowy - Kazimierz Strzelczyk, Robert Hejn;
g) Projekcie docelowej organizacji ruchu - "Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I -
ul. Wieniawskiego". Zespół Projektowy - Kazimierz Strzelczyk, Robert Hejn;
Zakres zamówienia nie obejmuje zawartych w dokumentacji projektowej: wykonania chodników wzdłuż ul. Wieniawskiego, budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. H. Wieniawskiego z ul. S. Moniuszki, budowy ciągu pieszo-rowerowego od pętli na końcu ul. Wieniawskiego do placu zabaw, wykonania aktywnego przejścia dla pieszych (przejście należy oznakować za pomocą znaków pionowych D-6 i znaków poziomych P-10).
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym i wykonawczym, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją wymienioną w w § 1 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 10 do SWZ) z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
5) Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót towarzyszących związanych z przebudową w/w ulic i ich powiązania z istniejącymi sąsiadującymi ulicami, chodnikami, budynkami, dojściami do budynków, schodami, platformami itp. Wykonawca winien dostosować, a w razie potrzeby przebudować wszystkie dojazdy, dojścia, schody, platformy itp. do nowej niwelety zrealizowanych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej itp. z właściwym odprowadzeniem wód deszczowych. W przypadku ingerencji w obiekty przyległe, bądź ich uszkodzenie należy uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie, regulację wysokościową itp.
1.2 Wykonawca oprócz w/w obowiązków zobowiązuje się do:
1. Protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia, i należytego oznakowania oraz wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom;
2. Udostępnienia terenu budowy gestorom sieci, w przypadku realizacji przez nich robót w zakresie wymiany własnych sieci. W związku z tym kierownik budowy jest zobowiązany do:
koordynowania robót wykonywanych przez gestorów sieci;
udostępnienia im terenu po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu;
uzyskania badań, sprawdzeń po zasypaniu przez nich wykopów do poziomu, od którego będą układane warstwy konstrukcyjne określone w dokumentacji projektowe,o której mowa w § 1 ust. 3;
odbioru od gestorów sieci uporządkowanego terenu po zakończonych przez nich robotach.
3. Zapewnienia w trakcie prowadzonych robót dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych
w obrębie inwestycji, w tym dojazdu dla służb ratowniczych;
4. Organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników
i miejsca składowania materiałów;
5. Zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót;
6. Poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji o pozwoleniu na budowę/brakiem sprzeciwu oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych;
7. Wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych
i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną;
8. Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót;
9. Czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległego terenu i ulic w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych;
10. Odtworzenie terenów zielonych, dojść do budynków, ogrodzeń i innych obiektów uszkodzonych lub zniszczonych podczas realizacji robót. Odbiór ww. prac i robót będzie wymagał akceptacji mieszkańców;
11. Wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, mas mineralno-bitumicznych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania i utylizowania;
12. Obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i legendą oraz w formie elektronicznej na płycie CD;
13. Ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia, bądź uszkodzenia lub konieczności przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenia lub założenia nowych;
14. Wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
15. Uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót branżowych w radach budowy odbywających się nie rzadziej niż raz w tygodniu;
16. Przygotowania na bieżąco rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego;
17. Innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia;
18. Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
19. Wypełnienie zobowiązań również tych leżących po stronie Inwestora (Gminy) wynikających z uzgodnień, pozwoleń i decyzji zawartych w projekcie budowlanym, jak również tych, które zostaną wydane w toku realizacji robót;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert tj. 11.04.2023r. do godz. 10:00 złożono jedną ofertę:
OFERTA NR 1- MAT-BRUK Jolanta Matysiak, ul. Westerplatte 56B, 58-100 Świdnica
Zaoferowana cena - 3 769 650,06 zł brutto,
Przedłużenie okresu gwarancji- 60 miesięcy.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej: „ustawą Pzp”), Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.
Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający poinformował, że na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 350 000 zł brutto. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3769650,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3769650,06 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.