eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Usługa - Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa – Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kocborowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa – Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02ac3020-da8f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025456/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa – Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy
zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy
użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo.
Komun. między zamaw. a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamaw. pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświad., o którym
mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dok. lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści oświad, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiot. środków dowodowych lub innych dok. lub oświadczeń
składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków
dowodowych;
- przesłania odpow. na inne wezwania Zamaw. wynikające z ustawy PZP;
- przesyłania wniosków, informacji, oświad. Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświad., wniosków, zawiadomień oraz inform.
przyjmuje się datę ichzamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymZamaw. będzie przekazywał wykonawcom infor. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Inform.
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośred.
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Niezbędne wymag. sprzętowo - aplikacyjne
umożliw. pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b.komputer
klasy PC lub MAC o nast. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operac. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowszewersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d.włączona obsługa JavaScript, e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, f.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Zamaw. informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postęp. przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystyw. przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sp. ogłoszenia jedn. tekstu rozporz. Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publ. i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”. Zamaw. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewent. kompresji danych Zamaw. rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: zip .7Z Uwaga - Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
St. Kryzana , ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański. NIP : 592-18-67-506, REGON :
000293611, Tel. (58) 56 20 600, Fax (58) 56 23 650, szpital@kocborowo.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@kocborowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG 261 - 14/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa – odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim przez okres 12 miesięcy (od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r.), objętych klasyfikacją odpadów wg kodów
a) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze;
b) 18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki medyczne zawierające substancje niebezpieczne (formalina 4%, ksylen, karboksylen, acetoksylen, etanol);
c) 18 01 08 Leki cytostatyczne;
d) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08;
e) 15 01 10 Opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone tymi substancjami.
Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia : 20 000 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki, na jakich będzie realizowany przedmiot zamówienia, określa załącznik nr 3 do SWZ.
Ilości odpadów określone przez Zamawiającego w SWZ i załączniku nr 3 do SWZ są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 50% wartości przedmiotu zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości zapotrzebowania nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i która została najwyżej oceniona w
oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od siedziby Zamawiającego do Spalarni odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru, o którym mowa w art.49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i odczynników chemicznych o kodach objętych niniejszym zamówieniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu sanitarnego i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.,
4) Decyzja/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i odczynników chemicznych o kodach objętych niniejszym zamówieniem,
5) Zaświadczenie niezależnego akredytowanego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności spełniania przez Wykonawcę norm zarządzania jakością, potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu sanitarnego i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art.49 ustawy o
odpadach z 14 grudnia 2012r.,
- Decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów
medycznych i odczynników chemicznych o kodach objętych niniejszym zamówieniem dla instalacji
mających wolne moce przerobowe,
- Zaświadczenie niezależnego akredytowanego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
spełniania przez Wykonawcę norm zarządzania jakością, potwierdzające, że Wykonawca spełnia
określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu sanitarnego i utylizacji odpadów
medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO
9001:2015 lub równoważne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu
musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 16, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
18. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 16 zamawiający żąda od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
19. Zapis ust. 16 – 18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
20. Zapis ust. 16 - 18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (wzór - zał. nr 5 do SWZ).
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wynikającym ze
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów mających wpływ na postanowienia umowy lub wykonanie przedmiotu
umowy;
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wartości, o których mowa w § 4 umowy w
przypadku w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmianie ulegnie
wyłącznie cena brutto.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę dot. wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118
ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122
ustawy pzp stosuje się odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.