eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanychOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240646762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Stanisława Reymonta 69

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4390600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuw.rybnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df212fe0-c989-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność rachunkowo-księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df212fe0-c989-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054625/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149154

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AT.2600.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych, w tym 69 jednostek oświatowych, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II oraz 6 samorządowych instytucji kultury, z zastrzeżeniem że liczba jednostek w trakcie realizacji umowy może wzrosnąć maksymalnie do 80.
Zakres świadczonych usług:
1) wdrożenie i konfiguracja systemu,
2) przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz udzielenie wsparcia w siedzibie Zamawiającego,
3) przygotowanie instrukcji obsługi systemu oraz polityki bezpieczeństwa systemu,
4) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wynikającej z ustawy o rachunkowości, dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera,
5) udostępnianie serwera oraz systemu
6) świadczenie asysty technicznej przez cały okres udostępniania systemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 1 669 624,14 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 960 000,00 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.